Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Bygg grunden för trygghet och hållbarhet

  • Finns tydliga mål och rutiner för hälsa och arbetsmiljö i er organisation?
  • Hur undersöker och riskbedömer ni regelbundet er arbetsmiljö?
  • Har chefer och arbetsledare den kunskap som behövs för att upptäcka och åtgärda hälso- och arbetsmiljörisker?


En väl fungerande arbetsmiljö, utan hälsorisker, är grundpelaren för att era medarbetare ska känna sig trygga och kunna utföra sitt arbete optimalt. Forskning visar att friska organisationer jobbar systematiskt med sin arbetsmiljö. Arbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten, och omfatta hela arbetsmiljön, såväl den fysiska som den organisatoriska och sociala. Arbetsgivare ska enligt Arbetsmiljöverket ”undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”. 

Feelgood hjälper er att skapa en attraktiv arbetsmiljö genom att arbeta systematiskt, med rätt kunskap och med god framförhållning. Vi erbjuder stöd på alla nivåer, efter era behov. Det kan exempelvis handla om kartläggningar, riskanalyser, bedömningar, utbildningar eller vägledning/konsultation.

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er till en frisk och hållbar organisation. Kontakta oss!


Feelgood erbjuder såväl skräddarsydda lösningar som paketerade tjänster inom området Systematiskt arbetsmiljöarbete. Några exempel kan du läsa mer om nedan. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete