Stress och hälsa, program

Motverka stress och gynna välbefinnande

Stress och hälsa, program

  • Ger ökad kunskap om stress och hur vi reagerar på stress
  • Baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT)
  • Deltagarna får med sig verktyg för balans i livet
  • Gynnar välbefinnande och motverkar ohälsosamt stressbeteende

Det här är ett program som syftar till att skapa en grundläggande kunskap om reaktioner på stress och förmedla konkreta verktyg att använda i vardagen för att motverka stress och gynna välbefinnande.

Verktyg för balans och välbefinnande

Programmet fokuserar på följande områden; fysiologiska och psykologiska reaktioner på stress, återhämtning och sömn, bråttombeteenden, tanken och tolkningens kraft. Under kursen, som bygger på KBT (kognitiv beteendeterapi), introduceras metoder och verktyg för ett ökat välbefinnande och en god balans i livet. Detta behandlas sedan vidare med hjälp av diskussioner, övningar och hemuppgifter.

Viktigt för alla i riskzonen

Programmet vänder sig till personer  som upplever stress som påverkar dem negativt och befinner sig i riskzonen för att utveckla stressrelaterade besvär eller har utvecklat måttliga sådana. Programmet är även passande för de som upplever sig ha en god balans i livet men som önskar fördjupa sina kunskaper gällande strategier för välbefinnande och återhämtning.


Antal deltagare
6-10 deltagare


Omfattning/tidsåtgång
Programmet kan ges antingen 3 eller 6 tillfällen à 2,5 timme . Den kortare versionen ger grundkunskaper och den längre ger möjlighet att gå djupare in på ämnet och utrymme för mer diskussion.

Kursledning
Psykolog/beteendevetare

pdf Stress och hälsa, program