Tidiga insatser mot alkohol i arbetslivet

Forskningsbaserad metod som ger effekt

Tidiga insatser mot alkohol i arbetslivet

  • För att upptäcka riskbruk av alkohol tidigt och snabbt kunna erbjuda rätt behandling
  • Syftar till att reducera hög konsumtion av alkohol och de problem som överkonsumtionen medför

Fortfarande visar erfarenheten att såväl alkohol- som narkotikaproblem upptäcks för sent, när det redan blivit ett problem och fått synbara konsekvenser för den enskilde och arbetsplatsen. Detta trots att det finns metoder för att upptäcka problemen tidigare.

Arbetslivet är en viktig arena för insatser mot alkoholproblem

Företagshälsovården har goda förutsättningar att erbjuda behandling av alkoholproblem och det finns effektiva metoder. Forskning visar att korta insatser är lika bra som mer omfattande vid måttligt beroende av alkohol. Feelgood erbjuder en systematisk screening av alla medarbetare som kan erbjudas vid t ex en livsstils- eller hälsoundersökning. Genom en sådan screening kan många riskdrickare identifieras. De personer som utvecklat ett alkoholberoende erbjuds behandling. Högkonsumenter utan beroenden erbjuds kort rådgivning med syfte att reducera de hälsorisker som hög alkoholkonsumtion medför.

Riskbruk angår i högsta grad arbetsgivaren

Vi vet att:

  • Missbruk av alkohol och narkotika kostar 3-5% av totala lönekostnaden för företaget
  • 25% av alla arbetsolyckor beror på alkohol/narkotika enl ILO (Internationella arbetsmiljöorganisationen)
  • Alkohol och droger står bakom 25-30% av sjukskrivningarna
  • 10% av alla anställda har missbruksproblem. 30% av männen och  20% av kvinnorna dricker på en risknivå som äventyrar hälsan och påverkar arbetet och arbetsplatsen
  • 3-4% av Sveriges befolkning använder legala droger som antidepressiva och lugnande mediciner
  • 1-2% missbrukar narkotika

Förutom den skada den för höga alkoholkonsumtionen orsakar den drabbade individen, ger det negativa konsekvenser för arbetsgivaren. Det uppstår kostnader för bl a slarv,  förlorad produktion, dåligt rykte, sämre beslut, trakasserier, energi- och tidsåtgång för berörda kollegor, övertid, omfördelning av arbetsuppgifter och korttidsfrånvaro.

Kostnaderna blir högre ju längre tiden går och ju mer problemen fördjupas, vilket gör det än viktigare att agera kraftfullt och tidigt.

Tidiga insatser ger effekt

Feelgood arbetar utifrån en forskningsbaserad metod för behandling av alkoholproblem som heter 15-metoden. Den består av tre steg:

Första steget består av screening och kort rådgivning. Oftast är reaktionen från individen positiv: någon ser mig, någon bryr sig.

Andra steget riktar sig till personer där första steget inte är tillräckligt utan det krävs en fördjupad bedömning av alkoholvanor. Denna består av flera tester, provtagning och feedbacksamtal. För en del räcker denna medan andra behöver mer.

Tredje steget innebär en utvidgad behandling med samtal och/eller läkemedel. Individen lär sig känna igen högrisksituationer och hur han/hon kan hantera dessa när de uppstår. Det finns idag läkemedel som är till god hjälp att minska alkoholbegär och att minska återfall.

Trappstegen betyder att det initialt erbjuds kortare insatser och om det krävs går man vidare uppför trappan och erbjuder mer omfattande insatser och behandling. Syftet är att reducera alkoholkonsumtionen och de problem som orsakas av den.

pdf 15-metoden alkohol