Stressutredning

Rätt stöd från början när medarbetare signalerar psykisk ohälsa

Stressutredning

  • Vid signaler om stressupplevelse, nedstämdhet, oro, utmattning eller psykisk ohälsa
  • När arbetsgivaren vill stötta medarbetaren på rätt sätt, vara delaktig och välja åtgärder som är verksamma för att förebygga sjukskrivning eller främja tidig arbetsåtergång
  • Utformat i linje med forskning och riktlinjer gällande psykisk ohälsa på arbetsplatser
  • Medarbetaren ges stöd och vägledning i att förstå och förhålla sig till aktuell situation

Vägledning till rätt stöd

Stressutredning ger fördjupad kartläggning och vägleder arbetsgivaren i att stötta medarbetaren att komma vidare och bli hjälpt på rätt sätt. Nuläge och arbetets roll för utvecklande av ohälsa kartläggs. Stressutredning ger bra beslutsunderlag för att rekommendera rätt insatser.

Stora vinster med tidig insats

Stressutredning rekommenderas då medarbetare signalerar psykisk ohälsa, stressupplevelse, utmattning, nedstämdhet, oro och har bristande ork för nuvarande arbetssituation. Forskning visar att tidig samverkan mellan företagshälsovården, arbetsgivare och hög delaktighet från medarbetare ger bättre förutsättningar för att stötta medarbetare som är i riskzonen för sjukskrivning. Därför finns stora vinster i att starta med Stressutredning, innan fortsatta psykolog-/beteendevetarinsatser beslutas.

Kvalitetssäkrad bedömning för att hitta vägen vidare

Stressutredning inleds med chefsstöd, därefter två tillfällen för för medarbetaren med psykolog/beteendevetare samt ett flerpartssamtal med arbetsgivare, medarbetare och psykolog/beteendevetare. Vid bedömningen används väl beprövade skattningsskalor och en strukturerad intervju.

Medarbetaren får rådgivning kring bästa sätt att hantera den uppkomna situationen. Arbetsgivaren får återkoppling kring hur psykisk ohälsa och arbetssituation påverkar medarbetaren i nuläget, samt en rekommendation av lämpliga insatser och aktiviteter.

pdf Stressutredningpdf Stress assessment