Medicinska kontroller

Skyddar mot ohälsa och förebygger skador

Medicinska kontroller

 • Lagstadgade kontroller
 • Identifierar risker på en arbetsplats
 • Skyddar medarbetarna och förebygger skador

Medicinska kontroller av arbetsmiljöskäl är ett komplement när förebyggande yrkeshygieniska, tekniska, psykologiska och organisatoriska åtgärder inte räcker för att skydda mot ohälsa.

 • Att kontrollera arbetsmiljön på ett systematiskt sätt reducerar risker i arbetet på många plan
 • Upptäckt av tidiga tecken på ohälsa i arbetsmiljön
 • Förebyggande av olycksfall i arbeten som innebär risker, t ex arbeten som ställer stora krav på omdöme och uppmärksamhet
 • Kompletterar yrkeshygieniska mätningar med analyser av kemiska ämnen i blod eller urin
 • Skyddar särskilt känsliga medarbetare
 • Säkerställer att alla medarbetare har tillräcklig fysisk eller psykisk arbetsförmåga i de särskilda fall då arbetet genom sin natur innebär extrema fysiska eller psykiska påfrestningar och risker som inte går att helt eliminera genom arbetsmiljöåtgärder
 • Informerar medarbetare om riskerna i arbetet och hur man bäst undviker dem

Feelgood erbjuder medicinska kontroller för medarbetare som utsätts för risker vid arbete med:

 • Härdplaster
 • Bly-Kadmium
 • Kvarts-Asbest
 • Fysisk påfrestning, t ex mast och stolparbete, rök- och kemdykning samt dykeriarbete
 • Buller    
 • Vibrationer
 • Nattarbete

Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivaren göra en riskbedömning. Om arbetsgivaren i den upptäckt något som skulle kunna orsaka ohälsa ska detta åtgärdas genom förebyggande åtgärder. Vid risk har arbetsgivaren skyldighet att erbjuda arbetstagarna en särskild medicinsk kontroll. Vad denna kontroll ska omfatta bestäms i samråd med Feelgood som har god kunskap om de föreskrifter som finns. Med medicinsk kontroll menas en medicinsk åtgärd som ingår i arbetsmiljöarbetet. Det kan vara en läkarundersökning eller andra former av hälsoundersökningar.

Vi utför de medicinska kontrollerna enligt föreskriften Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6.

Vår återkoppling gör det möjligt att förhindra skador och ohälsa

Resultaten kan på gruppnivå återkopplas till arbetsplatsen så att eventuella hälsorisker kan åtgärdas och förebyggas. Tjänstbarhetsintyg utfärdas av läkare vid medicinsk kontroll på grund av exponering för:

 • Bly eller kadmium
 • Fibrosframkallande damm (kvarts, asbest)
 • Härdplaster
 • Fysiskt påfrestande arbete (mast/stolp och kem/dyk)

För ytterligare information: www.av.se. Arbetsgivaren har skyldighet att föra register över de anställda som genomgår kontroller enligt föreskrifterna.

pdf Medicinska kontroller