Krishantering

Försäkra dig mot krisen

Krishantering

  • Snabb hjälp till direkt drabbade individer vid en kris på arbetsplatsen
  • Akuta åtgärder i form av chefsstöd och anpassade insatser
  • Omedelbar tillgänglighet per telefon och/eller på plats
  • Minskar risken för allvarliga produktionsstörningar
  • Minskar risken för långvarig psykisk ohälsa
  • Bidrar till en förbättrad arbetsmiljö

I samband med en allvarlig händelse erbjuder Feelgood krisstöd till chefer och medarbetare i syfte att minimera effekter för såväl individer som organisationen. En arbetsplats kan lamslås vid en allvarlig händelse och vår krishanteringstjänst är en försäkring som skyddar och hjälper dig som arbetsgivare när det oväntade händer.

Med vår kristjänst får du tillgång till våra krisspecialister som kan nås dygnet runt, året runt, via ett särskilt telefonnummer som alltid är bemannat. Tillsammans med utsedda chefer hos kunden, med rätt att avropa krisstödstjänsten, bedömer krisspecialisterna vilka insatser som behöver genomföras. Feelgood garanterar  krisstöd på plats efter avrop och bedömning.  Feelgoods krisspecialister genomför sedan de insatser som bedöms som nödvändiga för individer, grupper och chefer.

Snabb och kompetent hjälp i det akuta skedet av en kris

•    Omedelbar tillgänglighet, 7/24/365, per telefon för företagets krisledning samt närmast berörd chef.
•    Fokusering av det omedelbara stödet till berörd chef.
•    En erfaren kriskonsult på plats vid överenskommen tidpunkt för att stödja företagets krisorganisation.
•    Utifrån en professionell bedömning genomförs interventioner för de direkt drabbade utifrån de faktiska behoven

Uppföljning och utvärdering av krishantering

Förutom uppföljning av de drabbades psykiska hälsa efter en tid, genomför Feelgood tillsammans med uppdragsgivaren en uppföljning av krisinsatsen i sin helhet. Vi medverkar till att det som framkommit i uppföljningen kan användas för att förbättra rutiner och riktlinjer för kunden, både vad gäller krishantering och ordinarie verksamhet.

Kompletterande tjänster till krisstöd och krishantering

Förebyggande arbete kring kris och krishantering
Feelgood kan medverka i arbetet med att ta fram en krisorganisation och tillsammans med krisansvariga hos uppdragsgivaren arbeta fram en handlingsplan för psykologiskt krisstöd.  Vi genomför utbildningar i krishantering med fokus på förväntade krisreaktioner hos individer, grupper och organisationen samt  bemötande av drabbade och ledarskap i krissituation. Feelgood kan även hjälpa till med implementering till organisationens berörda chefer. Resultatet av en väl genomförd implementering blir att alla i organisationen känner till tjänsten och känner trygghet i att den finns där i händelse av kris.

Prebriefing – förberedande samtal
Inom vissa branscher kan anställda under uppdrag utsättas för stark emotionell stress. När en sådan risk är känd på förhand, kan prebriefing erbjudas för att förbereda medarbetaren inför påfrestningen. Exempel på situationer kan vara:
•    Arbeten exponerade för hot och våld
•    Uppdrag i krigsområden
•    Uppdrag i områden drabbade av naturkatastrofer
•    Förmodad bevakning av media

pdf Krishanteringpdf Crisis management