Kränkande särbehandling

Vad krävs och vilket stöd kan Feelgood ge?

Kränkande särbehandling

  • Förebyggande arbete för bäst resultat
  • Policydokument, rutiner och kännedom krävs
  • Stöd till organisation, grupp och individ

Bästa sättet att hantera kränkande särbehandling är att arbeta förebyggande, vilket poängteras i föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4). I denna föreskrift från Arbetsmiljöverket ställs också krav på arbetsgivaren att ha policydokument som tydliggör att kränkande särbehandling inte tolereras samt beskriva rutiner för hur kränkande särbehandling hanteras.

Ytterligare ett krav är att chefer och arbetsledare ska ha kännedom om och förutsättningar att arbeta förebyggande med kränkande särbehandling. Vid kränkande särbehandling blir konsekvensen för den enskilde arbetstagaren ofta förödande med både fysisk och psykisk ohälsa som följd. Även i arbetsgruppen minskar effektiviteten, gruppen får låg tolerans mot påfrestningar och söker efter syndabockar. Som chef gäller det att agera snabbt på tidiga signaler om missförhållanden.

Förebygga

Att kontinuerligt jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

För att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska lyckas krävs bl a att organisationen har tydliga policydokument och riktlinjer som är väl förankrade. Feelgood erbjuder expertkunskap och stöd i skapandet av policys och riktlinjer samt stöd i implementering.

Kunskap genom chefsleden

För att policydokumenten och riktlinjerna ska ha effekt krävs att de är väl förankrade hos chefer och arbetsledare och att det finns förutsättningar att tillämpa dem. Feelgood är expert inom arbetsmiljö och erbjuder utbildning och handledning till chefer. Vi arbetar med bemötande, värderingar och konflikthantering.

Främja hälsa och kartlägga risker

En organisation behöver system för kartläggning och uppföljning av arbetsmiljö, hälsa och ohälsa. Feelgood erbjuder validerade och reliabla mätmetoder gällande organisatorisk och social arbetsmiljö samt psykisk ohälsa.

Workshop för arbetsgrupp och chef

Vad är kränkande särbehandling och hur vill vi ha det? Syfte med workshop är att öka kunskap och förståelse för hur kränkande särbehandling kan förebyggas och hanteras.

Utreda

Arbetsmiljökartläggning

Då grunden till kränkande särbehandling kan ligga i brister i organisationen, arbetssätt, samarbete och information kan Feelgood tillsammans med uppdragsgivaren genomföra en arbetsmiljökartläggning med analys. Syftet är att undersöka arbetsmiljöförhållanden, grundorsakerna till kränkande särbehandling samt upplevelsen av förekomst av kränkande särbehandling, t ex genom tjänsten Psykosocial analys eller med hjälp av intervjuer.

Tydliggörande samtal

Syftet med samtalet är att tydliggöra begreppet kränkande särbehandling för att skapa förståelse och reflektion. Samt att ge den utsatte individen möjlighet att överväga att gå vidare i processen. Målet är att säkerställa om arbetstagare och arbetsgivare vill inleda en utredning av förekomst av kränkande särbehandling eller inte.

Utredning om förekomst av kränkande särbehandling (mobbning/trakasserier)

Syftet med utredningen är att klarlägga underlag för uppgifterna om kränkande särbehandling. Utredningen resulterar i en bedömning att antingen styrka inkomna anklagelser om kränkande särbehandling eller avfärda dem. Feelgood genomför en oberoende utredning med syftet att processen ska vara rättvis och transparent för samtliga inblandade.

Åtgärda

Stöd för organisationen

Utifrån arbetsmiljökartläggningens resultat diskuterar Feelgood och uppdragsgivaren åtgärder för organisationen. På organisationsnivå handlar det återigen om SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete, och särskilt det förebyggande arbetet.

Stöd för grupper

Feelgood erbjuder grupper insatser för att förbättra kommunikation, att utveckla samarbete, att skapa delaktighet och samhörighet, att lösa konflikter, att skapa struktur och minska stressen, att arbeta med värdegrunder och bemötande och mycket annat. Alla insatser är skräddarsydda för kundens behov och inriktade på att åstadkomma bästa möjliga resultat.

Stöd för individen

Feelgood erbjuder individuellt psykologiskt och medicinskt stöd till både medarbetare och chefer om behovet uppstår.