Hälsokontroll

Det allmänna hälsoläget per individ

Hälsokontroll

  • Upptäcker riskfaktorer
  • Motiverar till fortsatt god hälsa eller till livsstilsförändring
  • Frågeformulär kompletteras med samtal och mätningar

Syftet med hälsokontroll är att kontrollera det allmänna hälsoläget, att identifiera riskfaktorer och därmed förebygga framtida ohälsa, att uppmärksamma tidiga tecken på sjukdom samt att motivera individen till att ta ansvar för sin hälsa genom livsstilspåverkan.

Målgrupp för hälsokontroll

Hälsokontrollerna finns för individuella medarbetare. När en hel grupp eller avdelning på en arbetsplats ska genomföra hälsokontroll rekommenderas Hälso-, Arbetsmiljö- och Livsstilsundersökning (HALU).

Hälsokontrollen innehåller ett frågeformulär rörande hälso- och livsstilsfrågor som används som underlag för hälsosamtalet under besöket. Blodtryckskontroll, mätning av längd, vikt, midjemått samt blodvärde, totalkolesterol och blodsocker ingår. Även mätningarna ligger till grund för samtalet vid besöket och rekommendationer för stödinsatser eller medicinska åtgärder.


Hälsokontrollen utförs av företagssköterska/leg. sjuksköterska. Det finns möjlighet att lägga till utökad provtagning samt läkarbesök och/eller kontroll av syn och hörsel.

Vi följer upp och ger förslag på aktiviteter

Vid påvisade riskfaktorer eller tecken på ohälsa ger Feelgood förslag på åtgärder för att stödja hälsa. Uppföljning av hälsokontrollen rekommenderas för att se hur insatserna påverkat individens hälsosituation.

pdf Hälsokontrollpdf Health check