Hälso-, arbetsmiljö- och livsstilsundersökning (HALU)

Hälsa som strategisk framgångsfaktor

Hälso-, arbetsmiljö- och livsstilsundersökning (HALU)

  • Främja god hälsa och trivsel för att på så sätt säkerställa produktivitet
  • Förebygga för att hitta de fysiska och psykiska riskerna i arbetet
  • Efterhjälpa för att rehabilitera, stödja och anpassa

Hur mår medarbetarna? Egentligen? Faktorerna som påverkar hälsoläget på en arbetsplats är många. Enstaka punktinsatser släcker bara elden tillfälligt.
Men med ett välgrundat och strategiskt hälsoarbete är det möjligt att vända en nedåtgående spiral till en framgångsfaktor.


Feelgoods HALU (hälso-, arbetsmiljö- och livsstilsundersökning) är ett strategiskt hälsointrument för din arbetsplats, både på individnivå och för organisationen. Vår långa erfarenhet och det mångåriga arbetet med HALU har gett en kraftfull produkt. Vi har bland annat arbetat upp en referensdatabas med över 100 000 personer ur den arbetsföra befolkningen, något som ger oss ett kvalitativt jämförelsematerial.

Så mycket kostar ohälsan på arbetsplatsen

En medarbetare som är i riskgruppen kostar arbetsgivaren en månadslön per år, jämfört med en medarbetare i friskgruppen. Då är ändå inte produktionsbortfallet medräknat.

”En medarbetare som ändrar sin livsstil till det bättre är värd cirka 100 000 kronor i färre sjukdagar per år och 400 000 kronor i ökad arbetskapacitet”. Stefan Lundström, hälsoekonom

Inspiration och motivation till ett friskare arbetsliv

Med Feelgoods HALU som strategiskt hälsointrument kartlägger Feelgood tillsammans med uppdragsgivaren sambandet mellan hälsa, arbetsmiljö och livsstil. HALU:s syfte är att motivera, inspirera och ge medarbetarna insyn i sin hälsostatus samt ge råd om livsstilsförändringar. För medarbetaren innehåller HALU både en enkätdel (på papper eller webben) och ett möte med läkare/sjuksköterska.

I grundtjänsten HALU Bas ingår följande steg:
1.    Medarbetaren fyller i enkäten.
2.    Möte med legitimerad läkare/sjuksköterska för samtal och provtagning.
3.    Utvärdering av hälsa och livsstil. Vid eventuella avvikelser diskuteras stödinsatser.
4.    Företaget får en sammanställning av hälsoläget.

HALU handlar om att ta ett helhetsgrepp för att kunna analysera sambandet mellan hälsa, arbetsmiljö och livsstil. För arbetsgivaren blir det i slutänden en väl genomarbetad kartläggning som kan användas över tid för att se förbättringsområdena.

Bygg HALU som det passar ditt företag bäst

God hälsa på en arbetsplats syns direkt på sista raden i företagets bokslut. Med högre effektivitet och kvalitet som resultat blir hälsa en strategisk framgångsfaktor för ditt företag. Men företagsvärlden ser ju inte likadan ut. Utmaningarna och förbättringsmöjligheterna varierar, och därför finns det i HALU en meny med tilläggstjänster för att du ska kunna anpassa kartläggningen efter förutsättningar och eventuella problemområden.

I HALU Bas ingår en grundläggande kartläggning. Men genom att anpassa HALU efter ditt företags förutsättningar kan du strategiskt bygga hälsoinstrumentet så att det passar såväl individen, som gruppen och organisationen. I sin enklaste form kan medarbetaren enbart fylla i enkäten i steg 1 som screening av sitt hälsotillstånd.

Till HALU Bas går det att välja till olika tilläggstjänster t ex:

  • Konditionstest
  • Hörseltest
  • Utökad provtagning
  • Lungfunktionstest
pdf Hälso-, arbetsmiljö- och livsstilsundersökning (HALU)