Grupphandledning

Ge era arbetsgrupper möjlighet att utvecklas

Grupphandledning

  • Arbetsgruppen lär sig att bättre hantera svårigheterna i sitt arbete
  • Förbättrad kommunikation och sammanhållning
  • Medarbetarna kan känna större trygghet rörande sin arbetssituation

Grupphandledning ges till alla typer av arbetsgrupper där chefen vill ge deltagarna goda möjligheter att ta tillvara gruppens utvecklingspotential och att hantera eventuella svårigheter som arbetet ställer dem inför. Extra viktigt är det för grupper med särskilt psykosocialt utsatta arbeten, då svåra känslor som vanmakt, frustration, rivalitet, rädsla, sorg, vrede och osäkerhet behöver hanteras. Om dessa känslor inte tas omhand och belyses finns stor risk för osämja i gruppen, medan ett tidigt hanterande ger goda förutsättningar för en fin sammanhållning och att medarbetarna står bättre rustade i sin arbetsvardag.

Även stabila välfungerande grupper kan behöva handledning, särskilt om det finns en nyare medlem som kanske inte vågar visa sin osäkerhet bland de mer erfarna i gruppen. Att få bekräftelse på att det som görs är bra ökar känslan av trygghet och sammanhållning.

Goda exempel prövas och diskuteras

Deltagarna ges tillfälle att reflektera tillsammans runt särskilda svårigheter i deras arbetssituation och även synliggöra det som fungerar väl. I många grupper finns det individer som i ovanligt hög grad hanterar sitt uppdrag, och under handledningen får övriga deltagare möjlighet att pröva de metoder som dessa människor använder sig av. För- och nackdelar med olika metoder kan diskuteras i gruppen.

Gruppens kommunikation utvecklas

Deltagarna övas i att se saker ur flera vinklar, vilket främjar kommunikationen i vardagen och minskar prestigen. Gruppen får mer fokus på hur funktionell en metod är, snarare än vad som är rätt eller fel.

Fungerande rutiner och minskad osäkerhet

Gruppen ges möjlighet att gemensamt formulera fungerande rutiner som främjar arbetsmiljön och minskar onödig stress, och fundera på hur de kan tänka kring prioriteringar och målformuleringar. Eventuell osäkerhet kring uppdraget synliggörs vilket ger en större enighet. Vid handledning i tvärfunktionella team tydliggörs de olika rollernas gränser. Missförstånd som ofta orsakar osämja ges möjlighet att redas ut.

pdf Grupphandledning