Frisklinjen

Struktur, chefsstöd och djupare kunskap om sjukfrånvaron

Frisklinjen

  • Ger bra underlag inför de nya reglerna – plan för återgång till arbete vid sjukskrivning
  • Statistiken i Frisklinjen ger en fördjupad bild över frånvaron
  • Underlättar för chefen och tydliggör både ansvar och behov
  • Tidiga signaler ger möjlighet att jobba proaktivt med rätt insatser
  • Chef och HR fullgör sitt rehabiliteringsansvar med hjälp av Rehabkollen
  • Tryggt och smidigt för medarbetaren med tillgänglighet dygnet runt

   Är du redan kund och vill logga in på Frisklinjen? Här gör du det

   Sjuk- och friskanmälningstjänsten Frisklinjen ger tydlig överblick, signaler i realtid och viktig kunskap om er organisations sjukfrånvaro. Strukturen i ert hälsofrämjande arbete förstärks, och ni får det chefsstöd ni behöver för att arbeta effektivt med hälsa, identifiera rehabiliteringsbehov i god tid samt minska era sjukfrånvarokostnader. För att få stöd i rehabiliteringsarbetet finns dessutom Feelgoods Case Managers (rehabsamordnare) som arbetar nära chefen med Frisklinjen som ett värdefullt verktyg för att direkt fånga upp signaler om ohälsa. 

   Tydlighet och resultat

   Vårt webbverktyg hälsoportalen, ger både tillgång till aktuell och historisk frånvaro och ger goda förutsättningar för att minska sjukfrånvaron eller behålla en redan låg sjukfrånvaro på sikt. Statistiken möjliggör bättre analys, planering, budgetering och prioritering av insatser. Hälsoportalen visar bl. a:

   • Sjukfrånvaro just nu eller under vald tidsperiod
   • Hur länge, hur ofta och när medarbetarna är sjuka
   • Vem/vilka har hög frånvaro (individer, avdelningar, kvinnor/män, åldersgrupper) 
   • De vanligaste frånvaroorsakerna
   • Beräkning av sjukfrånvarokostnad, både övergripande och på individnivå

   Struktur och chefsstöd

   Frisklinjen förtydligar chefens ansvar, orsakerna till frånvaro, samt era interna rutiner och policys. Chefen får tillgång till frånvaron för sina medarbetare. Frisklinjen signalerar när en medarbetare eller grupp behöver chefens uppmärksamhet vilket möjliggör tidiga insatser för att främja återgång till arbete, effektivare produktionsplanering samt ett bättre ledarskap. Chefen får bl. a: 

   • E-post (och/eller sms) direkt vid medarbetares sjuk-/VAB-/friskanmälan.
   • Information om medarbetaren upplever att frånvaron är arbetsrelaterad. Uppdatering vid ev. förändring i sjukärenden samt när det är dags att få in läkarintyg.
   • Automatisk anmälan till Försäkringskassan av sjukärenden som uppnått dag 15.
   • Signaler vid upprepad frånvaro, i realtid utan den fördröjning det innebär att få dem via lönesystemet. Signalerna kopplas till rutiner som tydliggör när och hur chefen bör agera. I Rehabkollen finns dessutom blanketter/formulär som kan användas som stöd, t.ex. vid upprepad frånvaro eller handlingsplan för återgång i arbete.
   • Webbverktyg – hälsoportalen för fördjupad information på individ-, grupp- och företagsnivå.

   Trygghet och tillgänglighet

   Medarbetare kan sjuk- och friskanmäla sig samt anmäla vård av barn (VAB) dygnet runt. Berörda chefer informeras automatiskt. Medarbetarna får även tillgång till professionell rådgivning av legitimerade sjuksköterskor i samband med sjuk-/VAB-anmälan, dygnet runt, och en sjuksköterska ringer upp för att höra hur medarbetaren mår på tredje sjukdagen. Medarbetare med behov av hjälp fångas upp i tid, vilket kan vara avgörande för möjligheten till snabbt tillfrisknande och återgång i arbete. Förmåner för medarbetarna:  

   • Sjuk-, VAB- och friskanmälan dygnet runt. Friskanmälan görs enkelt via en webbsida, app eller röststyrd tjänst. Företaget väljer om även sjuk-/VAB-anmälan ska kunna skötas automatiskt eller om detta alltid ska tas om hand av en legitimerad sjuksköterska via telefon.
   • Sjukvårdsrådgivning för att på bästa sätt återhämta sig eller få vård – gäller både medarbetarna och deras barn i samband med sjuk-/VAB-anmälan, dygnet runt.
   • Påminnelse när det börjar bli dags för läkarintyg.

   Rehabkollen

   I Rehabkollen kan du som chef och HR samla och dokumentera allt kring rehabärenden. Här kan du överskådligt se hur medarbetare positioneras i Försäkringskassans rehabiliteringskedja. Det finns möjlighet att dokumentera rehabiliteringsarbetet redan från första sjukdagen, och på ett enkelt sätt följa vilka åtgärder som är genomförda och vilka som står på tur. För uppföljning finns även statistik över avslutade rehabärenden. 

   I Rehabkollen finns färdiga blanketter/formulär att använda, t.ex. mall för hälsosamtal vid upprepad frånvaro, chefens checklista vid sjukfrånvaro dag 1-90 och länk till Försäkringskassans blanketter och formulär. Du behöver inte administrera något själv, rehabärenden skapas:

   • automatiskt vid upprepad korttidsfrånvaro (samtidigt som chefen får mail)
   • automatiskt vid sjukskrivningsperiod över 14 dagar
   • manuellt vid behov

   Rehabärenden stängs:

   • automatiskt 90 dagar efter friskanmälan (om långtidssjuk igen inom denna period blir det en fortsättning i befintlig rehabkedja)
   • manuellt vid behov

   Företagsspecifika rutiner

   Vi anpassar Frisklinjen så verktyget blir så relevant som möjligt för era behov. Självklart hjälper vi er även med informationsmaterial till medarbetarna och utbildning för era chefer, för att ni enkelt ska komma igång med tjänsten.

   Fem huvudspelare vid sjukfrånvaro

   1. Chefen ansvarar för rehabiliteringsprocessen
   2. Medarbetaren måste delta i sin rehabilitering
   3. HR som resurs för chefen
   4. Feelgoods Case Manager stödjer och driver processen
   5. Försäkringskassan beslutar om rätten till sjukpeng

   pdf Frisklinjen (inkl beskrivning av processen)