Djupintervjuer organisatorisk och social arbetsmiljö

Förstå arbetsgruppens organisatoriska och sociala situation

Djupintervjuer organisatorisk och social arbetsmiljö

  • Intervjukartläggning för att förstå och stärka det sociala samspelet i en grupp
  • Ökar medarbetarnas engagemang och arbetsgruppens effektivitet
  • Minskar onödig och skadlig stress

Trivsel, trygghet och psykisk hälsa på arbetsplatsen har stor påverkan på produktivitet och lönsamhet. När arbetsgivare ser ett behov av att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, är det avgörande för resultatet att hitta grundorsakerna till psykisk ohälsa i organisationen.

Varje individ får komma till tals

Genom att med hjälp av intervjuer göra en djupgående kartläggning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i en arbetsgrupp får både arbetsgivare och medarbetare kunskap om de upplevda förhållandena på arbetsplatsen. Alla medarbetare blir delaktiga, och faktorer som har inverkan på effektivitet och hälsa belyses.

Professionell analys och åtgärdsförslag

Feelgoods organisationskonsult genomför efter ett informationsmöte enskilda djupintervjuer med alla medarbetare i gruppen. Resultatet sammanställs, analyseras och återkopplas tillsammans med förslag på vidare insatser. Kartläggningen genomförs med fördel i grupper med upp till 30 medarbetare.

pdf Djupintervjuer organisatorisk och social arbetsmiljö