Arbetsförmågebedömning

Stöd att komma tillbaka, eller förhindra sjukfrånvaro

Arbetsförmågebedömning

  • Hjälp att bedöma arbetsförmågan hos en medarbetare
  • En snabb och samlad bedömning ur alla aspekter
  • Rätt underlag gör det möjligt att hjälpa

Arbetsförmågebedömning handlar om att bedöma en medarbetares arbetsförmåga i de fall då den är oklar. Syftet är att förse arbetsgivaren med ett underlag som gör det möjligt att fatta beslut om vilken åtgärd som är mest lämplig.

Arbetsförmågebedömingen bidrar till att en medarbetare kan komma tillbaka till sitt arbete så snart som möjligt eller att sjukskrivning förhindras.

Målgrupp för tjänsten är medarbetare med förändrad eller nedsatt arbetsförmåga pga sjukdom eller skada. Tjänsten kommer ifråga när det finns ett behov för såväl den enskilde medarbetaren som arbetsgivaren, att snabbt få en samlad bedömning av arbetsförmågan.

Fokus på funktioner och styrkor

Arbetsförmågebedömningen omfattar en genomgång av arbetsförmågan avseende fysiska, psykiska och psykosociala funktioner. Bedömningen innehåller förutom en medicinsk bedömning av läkare även en fysisk funktionsbedömning hos ergonom, psykologisk funktionsbedömning hos psykolog samt utredning av individens styrkor och hinder hos företagssköterska. Bedömningen kompletteras oftast med förslag på arbetslivsinriktad rehabilitering.

Kartläggning och grundlig bedömning

Tjänsten inleds med ett kartläggningsarbete där en standardiserad intervju klarlägger tidigare problem såväl fysiskt som psykiskt. När det är relevant tar vi kontakt med ev. tidigare vårdgivare. Vi skattar också arbetstagarens egen bedömning av hälsoläge och livskvalitet. All bedömning görs med hjälp av validerade screeningsformulär.

Det multidiciplinära teamet gör en noggrann genomgång och sammanställning av aktuellt status utifrån teamets olika kompetenser. Återkoppling och sammanställning sker både gentemot personen som berörs och dess arbetsgivare.

Vi återkopplar och föreslår åtgärder

Resultatet av den multidisciplinära bedömningen resulterar blir en skriftlig rapport med ett utlåtande om arbetsförmåga. Utlåtandet beskriver aktuella besvär och svårigheter, möjligheter och förmågor och det finns en bedömning och prognos. Utlåtandet innehåller en bedömning av hur och i vilken grad den aktuella sjukdomen påverkar arbetsförmågan samt hur varaktig nedsättningen kan bli. För att stötta våra kunder och arbeta för en lösning inkluderar vi även åtgärdsförslag i rapporten.

pdf Arbetsförmågebedömning