Feelgoodaktien

Aktien i Feelgood Svenska AB (publ) är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. Antalet aktier uppgår per 30 juni 2018 till 106 290 371 (103 940 371). Bolaget hade 3 646 aktieägare den sista december 2017.

Antalet aktier och röster i Feelgood Svenska AB (publ) har under juni 2018 ökat till följd av att 2 350 000 nya aktier har emitterats under juni månad genom utnyttjande av teckningsoptioner under incitamentsprogrammet antaget vid årsstämma den 22 maj 2015. Efter utnyttjande av teckningsoptioner uppgår det totala antalet aktier och röster i Feelgood Svenska AB (publ) per den 29 juni 2018 till 106 290 371.

Aktiekapitalet uppgick per den 30 juni 2018 till (132 862 964) 129 925 464 kr fördelat på 106 290 371 (103 940 371) aktier med kvotvärde 1,25 kr. Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rösträtt. Varje röstberättigad får vid årsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier utan begränsningar i röstantalet. Varje aktie äger lika rätt till Feelgoods tillgångar och vinst.

IR-kontakt
Joachim Morath
VD
Tel: 08-545 810 00

 

Aktiekurs