Kränkande särbehandling

Hur förebygger och hanterar ni sexuella trakasserier?

Att förebygga och utreda sexuella eller andra trakasserier är inte en isolerad fråga. Det handlar om att skapa en sund arbetsplats och innefattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Som arbetsgivare har du ansvar över att skapa en trygg arbetsmiljö fri från alla typer av kränkningar och trakasserier. Kränkande särbehandling likställs i lagen med andra arbetsplatsolyckor och tillbud och måste hanteras. För att vara en attraktiv arbetsgivare krävs en sund arbetsplatskultur, vilket definitivt är en ledningsfråga.

Att det finns trovärdiga system, kunskap och rutiner på plats har mycket stor effekt. Det skyddar organisationen från destruktiva beteenden och urartade konflikter. Här finns mycket bra stöd att få från Feelgood.

Hur ser det ut hos er? 

  • Har ni en policy som tydligt visar att kränkande särbehandling och diskriminering inte är tillåten?
  • Finns det rutiner/spelregler för den psykosociala arbetsmiljön?
  • Har alla chefer fått utbildning i hur man upptäcker signaler och hur man hanterar dessa frågor?
  • Har ni rutiner på plats som gör det möjligt att uppmärksamma missförhållanden på arbetsplatsen?
  • Vet alla medarbetare vem de ska vända sig till och kan de vara trygga med att den personen har kompetens att hantera frågan?

Om svaret är nej på något av ovan: kontakta oss så hjälper vi er!

Feelgood erbjuder stöd på alla nivåer: 

  • Individ – t ex stöd för utsatta medarbetare, rehabilitering, medling och utredningar
  • Grupp – t ex grupputveckling, konflikthantering och kartläggningar
  • Organisation – t ex utbildningar, utveckling av ledningsgrupper, riskanalyser, chefsstöd, värdegrundsarbete och kartläggningar av psykosocial arbetsmiljö.


För företagshälsovården är detta inget nytt. Vi har lång erfarenhet av dessa frågor och vet hur man gör, både för att förebygga uppkomst, och i ett akut läge. Vår personal är legitimerad och har hög kompetens inom arbetsmiljöfrågor, inklusive kränkande särbehandling och trakasserier. 

För att veta mer om vad vi kan hjälpa dig med prata med din kontaktperson på Feelgood, eller maila info@feelgood.se