Psykosocial arbetsmiljö

Upptäck och förebygg psykisk ohälsa

Sjukskrivningar pga lättare psykisk ohälsa såsom depression, ångest- och stressrelaterad problematik ökar. Stress och hög arbetsbelastning blir allt vanligare på svenska arbetsplatser och problemen sprider sig från bransch till bransch.

Samtidigt som sjukskrivningarna p.g.a. brister i den psykiska och sociala arbetsmiljön fortsätter att öka, så minskar det systematiska arbetsmiljöarbetet som är till för att stävja och förebygga problem med arbetsmiljön. Trots att det tom är ett lagbrott att inte åtgärda bristande arbetsmiljö. En förklaring kan vara att det är lättare att jobba med det som syns, den fysiska miljön, och svårare att ta tag i det som känns, men inte syns.

Vad menas med psykosocial arbetsmiljö?

Det saknas exakta definitioner av vad som utgör den så kallade psykosociala arbetsmiljön. En vanlig beskrivning är att den psykosociala arbetsmiljön är samspelet mellan individer på en arbetsplats, och samspelet mellan individen och arbetsmiljön. Exempel på områden som ofta ingår är ledarskap, arbetsbelastning, anställningstrygghet och samarbete. I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 använder man istället begreppet organisatorisk och social arbetsmiljö, en benämning som blir allt vanligare.

Hur uppkommer psykisk ohälsa relaterat till arbetet?

I forskningen finns tre modeller som kan beskriva ökad risk för psykisk ohälsa:

Krav-kontroll-stöd-modellen. Den bärande idén i denna modell är att effekterna av psykiska krav på de anställda har att göra med hur mycket kontroll, eller beslutsutrymme de har, i kombination med hur mycket stöd som organisationen ger de anställda.

Rättvist klimat. Med organisatorisk rättvisa menar man tre olika saker:
1. Rättvis tilldelning av resurser inom organisationen
2. Rättvisa beslutsprocesser, t.ex. om man tar in information från alla parter som berörs, om man är konsekvent i beslut, om besluten är etiska och går att ifrågasätta.
3. Relationell rättvisa, vilket avser om den närmsta chefen behandlar sina medarbetare med respekt och på ett juste och rättvist sätt.

Ansträngnings-belöningsmodellen. Grundtanken denna modell är att det måste finnas en ömsesidighet i arbetssituationen. En ansträngning måste belönas både materiellt, socialt och individuellt.

Det lönar sig för arbetsgivaren att bry sig om den psykosociala arbetsmiljön

Det är kostsamt att ha en dålig arbetsmiljö. Inte bara pga dyra sjukskrivningar, utan även pga nedsatt produktivitet och sämre prestation. Vi vet att det finns en koppling mellan psykosocial arbetsmiljö, medarbetares psykiska hälsa och hur de upplever sin produktivitet. Medarbetare som upplever arbetsmiljöproblem bedömer att det påverkar den egna arbetsprestationen mer än vad hälsoproblem gör. Ännu mer negativ effekt på prestationen har en kombination av arbetsmiljö- och hälsoproblem, visar forskning från Karolinska Institutet.

För att få koll på hur den psykosociala hälsan och arbetsmiljön ser ut på din arbetsplats, och för att kunna åtgärda ev. brister är det viktigt att använda rätt verktyg. Du som arbetsgivare måste vara noga med att undersöka rätt saker, att ställa rätt frågor och använda vetenskapligt säkerställda metoder. Feelgoods verktyg för psykosocial analys baseras på forskning från Karolinska Institutet och säkerställer att du får ett pålitligt resultat.

Läs mer om vår tjänst Psykosocial analys.