Att utforma rätt insatser och få effekt

Saab - en hälsoutmaning som gav resultat

Under 2013 startade Saab tillsammans med Feelgood satsningen Hälsoutmaningen. Syftet var att utvärdera vilken effekt hälsofrämjande åtgärder har över tid och hur insatserna ska utformas för att vara så effektiva som möjligt. Projektet pågick under 15 månader och sammanlagt ingick 300 medarbetare fördelade på sex verksamheter i fem städer runt om i landet. 

En hälsoenkät med livsstilsfrågor fördelade medarbetarna i en riskgrupp och en friskgrupp. Medarbetarna i friskgruppen erbjöds ett konditionstest medan varje medarbetare i riskgruppen erbjöds en hälsoprofilbedömning där samtal med hälsovägledare från Feelgood och bland annat konditionstest ingick. Medarbetarna i riskgruppen fördelades därefter i två grupper, en referensgrupp som fick arbeta på egen hand och en grupp som bedömdes behöva extra insatser. Den senare gruppen fick möjlighet att medverka i Röd till Grön, ett program framtaget av Feelgood där medarbetaren tillsammans med sin hälsovägledare formar mål och handlingsplan för sin förändringsprocess. 

Alla aktiviteter följdes upp vid projektets slut med avslutande hälso­profilbedömningar och konditionstester. Resultaten från uppföljningen visade på tydliga positiva effekter. Konditionen, kostvanorna och den upplevda hälsan förbättrades markant för riskgruppen. 

Största förändringarna kunde ses hos de medarbetare som också deltog i Röd till Grön och som fick extra coachning under hela projektets löptid. Positiva effekter kunde även ses hos referensgruppen, vilket kan förklaras av allmänt ökad medvetenhet om hälsa på arbetsplatsen och att medarbetarna blev sporrade av sina kollegor. 

Projektet visade att det finns stora vinster i att investera i hälsa, särskilt genom att satsa på de medarbetare som är i störst behov av livsstilsförändringar. Projektet visade också på vikten av att jobba med hälsa över tid och att inte satsa på engångsinsatser, säger Maria Starwing, Global occupational health and safety manager på Saab.

”Aktivt arbete med hälsofrämjande åtgärder är även ekonomiskt lönsamt för arbetsgivaren. Om man sätter in produktivitetsökningen som uppnåddes under det här projektet i en hälsoekonomisk modell så skulle den motsvara en årlig besparing på 2,5 miljoner kronor och satsningen skulle ha en återbetalningsfaktor på 3,0” säger Tina Thimfors, Projektledare Feelgood Företagshälsovård

Feelgood har samarbetat med försvars- och säkerhetsföretaget Saab sedan 2010 och tillhandahåller förebyggande, främjande, och efterhjälpande tjänster inom ett helhetsåtagande för företagshälsovård.