Få koll på den psykiska hälsan på din arbetsplats

Psykosocial analys

  • Forskningsbaserat verktyg för att kartlägga den psykosociala arbetsmiljön
  • Identifiera problem och riskgrupper tidigt för ökad möjlighet att förebygga sjukfrånvaro, ohälsa samt påverkan på produktivitet och lönsamhet
  • Pålitligt resultat säkerställer rätt insatser och vidare systematiskt arbete

Trivsel, trygghet och psykisk hälsa på arbetsplatsen har stor påverkan på produktivitet och lönsamhet. När medarbetare inte mår bra är det inte bara sjukskrivningar som kostar, utan även sämre prestationer. Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökar i Sverige, vilket gör det allt viktigare för arbetsgivare att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Ansvaret är lagstadgat, precis som för fysisk arbetsmiljö.

Att hitta grundorsakerna till psykisk ohälsa i organisationen, och inte bara förbättra individers hantering av stress, är en av nycklarna till framgång. För en sann bild av nuläge och behov på din arbetsplats är det avgörande att ställa rätt frågor, på rätt sätt.

Grunden till verklig förbättring

Den psykosociala arbetsmiljön är komplex och ibland svårbedömd. Det går dock att arbeta med den på ett systematiskt sätt, för att som arbetsgivare skapa hållbar hälsa och arbetsmiljö för sina anställda. Vi har utvecklat ett verktyg som gör det möjligt att göra en grundlig vetenskaplig analys av nuläget och vilka eventuella brister som behöver åtgärdas.

Rätt verktyg och åtgärder ger effekt

Vår kunskap om hur man gör en korrekt analys, samt hög kompetens och bredd av tjänster för efterföljande åtgärder, leder till resultat. Genom forskarsamarbeten säkerställer vi att vårt arbetssätt och våra verktyg ständigt uppdateras enligt de senaste rönen. Vår psykosociala analys har utvecklats av en forskargrupp på Karolinska Institutet i Stockholm. När forskarna följt ett flertal företag efter genomförd analys, har resultaten visat att den psykosociala arbetsmiljön förbättrades, sjukfrånvaron minskade och produktiviteten ökade.

 

Tydlig process och återkoppling

Ett lyckat resultat bygger på att processen är förankrad på alla nivåer i organisationen, och ett långsiktigt, aktivt engagemang i arbetsmiljöarbetet bör vara förankrat i ledningen. Därefter genomförs en kartläggning i form av en webbaserad enkät. Enkäten täcker alla de områden som är relevanta för analys av den psykosociala arbetsmiljön:

  • Arbetsnivå – t ex arbetskrav, kontroll, mål, roller, produktionsbortfall
  • Social- och organisationsnivå – t ex socialt stöd, ledarskap, arbetsklimat, hot, våld, mobbning, trakasserier, medarbetarskap
  • Individnivå – t ex engagemang, drivkrafter, arbetsglädje, psykisk ohälsa (stress, utmattning, sömn, nedstämdhet)

Du får en tydlig bild av hur det faktiskt ser ut bland dina medarbetare, vad som fungerar och vad som behöver förbättras. Kartläggningen möjliggör återkoppling både till gruppen baserat på arbetsgruppens resultat, och individuellt till den enskilde medarbetaren. Vårt verktyg hjälper till att identifiera problem och riskgrupper tidigt, vilket gör det lättare att förebygga sjukfrånvaro, begynnande ohälsa och eskalerande problem.

Handlingsplaner och förbättringsåtgärder

Med kunskap om nuläget och organisationens behov blir det möjligt att agera och följa upp resultatet av analysen. Det handlar om att ta fram handlingsplaner, sätta in åtgärder som ger effekt samt se till att det organisatoriska och sociala samspelet blir en del av det aktiva arbetsmiljöarbetet, på samma sätt som de fysiska faktorerna i arbetsmiljön. Feelgood hjälper dig gärna hela vägen, från kartläggning till genomförande av förbättringar.