Att stärka friskfaktorer

MittSverige Vatten tar vara på det positiva

MittSverige Vatten AB är ett kommunalt bolag i Sundsvall med höga ambitioner när det gäller arbetsmiljön och de anställdas hälsa. Idag bedriver de ett aktivt hälsofrämjande arbete och kan visa mycket goda resultat när det gäller hälsoläget bland de anställda. De satsar uttalat på att medarbetarna inte bara ska ha låg sjukfrånvaro, de ska må bra och trivas på jobbet också.

”Vi började med att jobba med rehabilitering men vi har målmedvetet växlat över till mer hälsofrämjande aktiviteter. Feelgood har fått bidra som hälsostrategisk partner och identifierat organisationens behov och utvecklingsområden,” berättar Victoria Nilsson som är kundansvarig för MittSverige Vatten på Feelgood.
Arbetet utgår från det som är friskt, hälsosamt och positivt på arbetsplatsen och syftar till att förstärka friskfaktorerna på bästa sätt. Ambitionen är att utveckla ett helhetstänkande och aktivt stötta en hälsofrämjande livsstil.

Markant minskning av sjukfrånvaron

Exempel på förebyggande och främjande arbete är årliga konditionstester, medarbetardagar och projekt för att skapa en attraktiv arbetsplats med långtidsfriska medarbetare. Bland annat drivs ett så kallat långtidsfriskprojekt. Där får medarbetarna ansöka om stipendier för initiativ till aktiviteter som stimulerar personalen till positiva levnadsvanor och utvecklar resursen hälsa.
”Konkreta mål har satts upp och överträffats, bland annat att höja konditionstalen år för år och förstås att sänka sjukfrånvaron. Både den korta och långvariga sjukfrånvaron har minskat markant. MittSverige Vatten har lyckats väldigt bra med det preventiva arbetet och har i nuläget ingen långtidsfrånvaro alls,” berättar Victoria.
Andra mål som ställts upp är att arbetsmiljöarbetet ska hållas levande året runt i olika forum och att vara en attraktiv arbetsplats som är mån om sin personal där många väljer att arbeta och stanna kvar.

Struktur och bättre koll på sjukfrånvaron

Även på MittSverige Vatten händer det förstås att de anställda blir sjuka. Då har de tillgång till Feelgoods tjänst Frisklinjen där de kan sjuk- och friskanmäla sig samt få rådgivning. Det är en smidig service till de anställda som ger statistik till arbetsgivaren och signaler till cheferna vid upprepad eller långvarig frånvaro. Till det har man kopplat en väl inarbetad rehabiliteringsrutin. Vid ökad korttidsfrånvaro nyttjas till exempel Feelgoodsamtalet eller annat samtalsstöd.
”Frisklinjen har fungerat mycket bra. Personalen ser det som en förmån att kunna få sjukvårdsrådgivning och cheferna kan känna sig trygga med den systematik och struktur som Frisklinjen ger. Det frigör tid och är kostnadseffektivt för företaget och ett självklart verktyg för medarbetaren,” säger Victoria.
Ett gemensamt mål 2016 är att upprätta ett Hälsobokslut. Här ska alla de nyckeltal som bedöms relevanta sammanställas.