Insikter och coachning för att förebygga utmattning

Minskad stress hos Saab-anställda

Under hösten 2018 genomfördes Feelgoods Stress- och livsstilsprogram med Linkuramätaren hos utvecklingsavdelningen på Saab. Medarbetare i riskzon för utmattning kunde minska sin stressbelastning betydligt.

Stress- och livsstilsprogram med Linkuramätaren

Rapporter visar ständigt att stressen i samhället ökar. Alltför många lever på gränsen till utmattning och presterar varken vad de själva eller arbetsgivaren vill. Majoriteten av de som drabbas av problem till följd av stress är drivna, högpresterande individer med höga egna ställda krav parallellt med mycket ansvar i arbetet. Sammanfattat leder detta till otillräcklig återhämtning som i sin tur över tid leder till sjukdom.

Feelgoods Stress- och livsstilsprogram med Linkuramätaren är en forsknings- och evidensbaserad tjänst, ursprungligen utvecklad av Linkura AB, ett avknoppningsbolag från institutionen för medicinsk teknik vid Linköpings universitet. Programmet är en modern lösning baserad på EKG-mätning av stressbelastning på kroppen. Uppmätt hjärtdata översätts till skarpa insikter och åtgärder som ett coachstöd i en app. Coachning ges av digital coach samt av erfarna personliga coacher med utgångspunkt i vad användaren vill och behöver. Om en medarbetare hamnar i risk för utmattning erbjuds utökad individuell coachning under fyra månader. I snitt tar 15 % av användarna emot sådant extra stöd per år.

  • EKG-wearable mäter din stress, återhämtning och motion i vardagen.
  • Frågor om stress och livsstil hjälper dig att bedöma din situation.
  • En erfaren coach följer upp.

Värdefulla insikter för hela gruppen

Utvecklingsavdelningen på Saab är ett exempel på en verksamhet med drivna medarbetare som arbetar under stort eget ansvar. Saab ville därför testa Stress- och livsstilsprogram med Linkuramätaren som ett pilotprojekt på denna avdelning. Gruppen materielgruppsansvariga visade stort intresse, och 61 medarbetare tackade ja. Projektet startade i maj 2018 med en introduktionsföreläsning för de 61 deltagarna. Enligt instruktioner i appen mätte alla sin stressbelastning, återhämtning inklusive sömn samt motion under tre dygn. Därefter följde individuella samtal med coach. Samtliga medarbetare fick möjlighet att komma till insikt om sin aktuella situation.

Medarbetare i risk för utmattning identifierades

Under programmet visade det sig att 8 medarbetare var i behov av stöd, vilka erbjöds och tackade ja till extra coachning. I Linkura-appen och med hjälp av mätaren följer användare som coachas sina objektiva mätvärden och för en löpande dialog kring dessa med sin coach under fyra månader. Coacherna jobbar med fyra huvudsakliga principer för att få användaren att själv inse hur dennes återhämtning kan ökas i relation till stressbelastningen:

  • Hitta rutiner för konkret återhämtning.
  • Hantera stressorer annorlunda mentalt, för att minska nerv- och hormonpåslaget.
  • Vara fysiskt aktiv vilket bevisat sänker den totala stressbelastningen.
  • Få bort sådant som stressar i tillvaron, i den mån det är möjligt.

"Jag tycker det är viktigt att de insatser vi gör baseras på fakta om problembilden och är konstruktiva. Detta är ett sådant verktyg!"
Åsa Glavich, personalavdelningen, Saab, affärsområde Aeronautics

Minskad stress och förbättrad prestation

Resultatet för de 8 medarbetarna i coachgruppen var mycket positiva. Gruppens uppmätta stressbelastning var hög till att börja med, och nästan alla (7 st) var i riskzon för utmattning. Efter coachningen låg gruppen på mycket lägre stressbelastning och ingen av de sju medarbetarna var längre i risk för utmattning.

Risken för utmattning är en viktig parameter, som bedöms med Karolinska Institutets skattningsformulär KEDS. KEDS är en validerad bedömning med utgångspunkt i symptom som tyder på risk för utmattning. I snitt flyttar programmet 75 % ur risk för utmattning.

"Jag har lärt mig att balansera min stress med återhämtning och är stolt över hur jag numera hanterar situationer på arbetet."
- En medarbetare som coachades

 

Den uppmätta fysiologiska stressbelastningen i gruppen sjönk i snitt med 35 % före jämfört med efter coachningen. Stressbelastning mäts via snittet av hjärtfrekvens-variabiliteten (HRV) i vila över dygnet, med hjälp av EKG. Ett välbelagt sätt att mäta stresspåslag på kroppen, så kallad flyktrespons.

En reducerad stressbelastning minskar inte bara risken för utmattning utan leder till en rad positiva effekter på kroppen. I tabellen nedan listas de variabler som programmet följer samt vad dessa var före respektive efter coachningen i gruppen. Alla värden är snittvärden.

Prestation skattas löpande av användare som coachas på en skala 0-10. Värt att notera är att när skillnaden i produktionsbortfall studeras, genom att medarbetarnas ökning i upplevd prestation sätts i relation till deras lönekostnad, motsvarar förbättringen en kostnadsbesparing i gruppen om 832 000 kr/år.

Även antalet sjukdagar följdes löpande i coachgruppen. Dessa var få redan vid start i den aktuella gruppen men antalet sjönk ytterligare. Med Försäkringskassans modell över kostnad för sjukfrånvaro konstaterades en kostnadsbesparing om 151 000 kr/år.

"Viktigt att även räkna på produktionsbortfallet vid stress, det glöms ofta bort." Jonas Samuelsson, chef för projektkontoret, affärsområde Aeronautics

 

"Fantastiskt bra resultat som påverkar både arbetsgivare och arbetstagare positivt." Magnus Lindh, chef för utvecklingsavdelningen, affärsområde Aeronautics

 

Före Efter
Upplevd negativ stress  86 29
Skattad sömnkvalitet 29 67
Rapporterad fysisk aktivitet 93 100
Skattad kosthållning 93 93
Skattat välmående 50 86
Prestation 5,3 6,4


Sagt av de som coachades

"Linkura och mätaren har varit en väckarklocka för mig. Nu har jag med hjälp av coachen ändrat min vardag och jag klarar bättre av den press jag utsätts för."

 

"Signalerna har varit många genom åren. Jag har inte lyssnat men nu tar jag dem på allvar och ser att det ger resultat."

 

"Jag har en ny roll idag som jag aldrig hade tagit mig an för fyra månader sen. Det har jag detta projekt att tacka för."

 


Case: Minskad stress hos Saab-anställda (pdf)
Projektet genomfördes av Feelgood och Linkura.