En god arbetsmiljö är en förutsättning för ett friskt företag

Fysisk arbetsmiljö

 • Säkerställer att arbetsmiljölagen följs
 • Kartläggning, riskbedömningar och konkreta åtgärder
 • Syftar till att ge kunskap och underlätta arbetsmiljöarbetet

Alla ska kunna jobba ett helt arbetsliv med bibehållen arbetshälsa. Därför slår Arbetsmiljölagen fast att arbetsgivaren ska förebygga ohälsa och olycksfall och skapa en god arbetsmiljö för sina medarbetare. Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar, inte tvärtom.

I det systematiska arbetsmiljön är en viktig hörnsten att undersöka miljön så att man kan göra en plan för hur det som är otillfredsställande ska åtgärdas och därefter följa upp resultatet. Ett sätt att undersöka miljön är att genomföra riskbedömningar vilka finns i många olika utformningar. Feelgood erbjuder bl a sin egen effektiva riskbedömning SABER - Systematisk Aktivitetsfokuserad BelastningsErgonomisk Riskbedömningsmetod - en vidareutveckling av QEC (Quick Exposure Check).

Den fysiska arbetsmiljön kan röra sig om faktorer som buller, värme, ljusförhållanden, kontakt med kemikalier samt biologiska hälsorisker. Det kan också röra sig om ensidigt upprepat arbete, obekväma arbetsställningar och lyft.  Mycket inom den fysiska arbetsmiljön kan mätas. Inom många delar av området finns det gränsvärden för skadlig påverkan i arbetsmiljön och riktlinjer för utformning av en god fysisk arbetsmiljö

Inventering och riskbedömning för att förebygga ohälsa

Del av Feelgoods erbjudande inom fysisk arbetsmiljö är inventering av arbetsmiljöstatus. Vi gör också riskbedömningar av fysiska arbetsmiljörisker och hjälper arbetsgivaren att eliminera och reducera risker.

Vidare erbjuder vi kartläggning, mätning, åtgärdsförslag gällande bl a:

 • Buller
 • Belysning
 • Klimat/fukt
 • Damm/luft
 • Kvarts
 • Kemikalier
 • Vibrationer
 • Elektromagnetiska fält

Ergonomi är en viktig del av den fysiska arbetsmiljön

Feelgoods tjänster omfattar ergonomisk bedömning och kartläggning av arbetsplatsens utformning och medarbetarnas arbetsteknik. I samband med det ger vi alltid konkreta förbättringsförslag. Vi har erfarenhet och kunskap från en rad typer av arbetsplatser, t ex  kontor, lager, butik, vård, skola/förskola och industri.

Brand, en arbetsmiljörisk

En viktig komponent i en trygg arbetsmiljö är att det finns beredskap och rutiner för eventuell brand. Feelgood hjälper till med förebyggande brandarbete och planering av utrymning.

Utveckling och deltagande i kommittéer och ronder

Arbetsmiljökommitté/Skyddskommitté
Arbetsmiljörond/Skyddsrond
Stöd vid åtgärder efter Arbetsmiljöinspektionens meddelanden
Arbetsmiljöaspekter vid om- och nybyggnation

 

Utbilningar inom en rad viktiga arbetsmiljöområden

För att kunna erbjuda en god arbetsmiljö krävs kunskap hos arbetsgivaren. Hos oss finns en rad utbildningar som syftar till att höja kunskap och kompetens hos ansvariga personer och därigenom underlätta arbetsmiljöarbetet. Våra utbildningar anpassas efter bransch och specifika behov och handlar bland annat om följande områden:

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Ergonomi
 • Härdplast
 • Buller
 • Akustik
 • Störande ljud
 • Luftkvalitet
 • Klimat
 • Vibrationer