Dödsfall, hot eller förskingring

Försäkra dig mot krisen

Om din medarbetare blir anklagad för förskingring eller arbetsplatsen utsätts för ett allvarligt hot finns et en stor risk att situationen utvecklas till en kris. Läs om hur Feelgood hjälper företag att hantera krisen rätt.

- I en akut krissituation mår de anställda bäst om chefen inte abdikerar utan tar hand om sin personal. Vårt jobb är att se till att den ansvarige på företaget kan hantera situationen på bästa sätt, säger Per Calleberg, psykolog på BrolinWestrell, som är Feelgods samarbetsparter vid krishantering.

En kris planerar man inte, men effekten av en kris låter inte vänta på sig. En arbetsplats kan lamslås om en nyckelperson försvinner, särskilt när omständigheterna är chockartade.

Psykologerna och psykoterapeuterna på BrolinWestrell har genom att hantera tusentals kriser på företag lärt sig vad som fungerar: tydligt ledarskap, god kunskap om människans reaktioner i kris och om vilka krisinsatser som behövs och som har forskningsstöd i dag.

- En dåligt hanterad kris kan betyda allvarliga och negativa konsekvenser för enskilda personer, för verksamheten och hela organisationen. För företaget handlar därför den seriösa krishanteringen om att värna individens hälsa, om företagets varumärke och att begränsa krisens effekter på de delar av verksamheten som inte berörs av den.

De tre vanligaste kriserna som drabbar en svensk arbetsplats är:

  1. Oväntade dödsfall (olyckor, snabba sjukdomsförlopp)
  2. Hot och våld (när man fruktar för sitt liv vid t ex rån)
  3. Skuld och skam (misstanke om t ex förskingring eller insiderbrott. Det behöver inte finnas någon skyldig här men bara misstanke kan skapa stor oro och olust)

Krisstödsavtalet som Feelgood erbjuder innebär professionella bedömningar och en krishantering baserad på lång erfarenhet av vad som fungerar och bästa tillgängliga kunskap.

Det drabbade företaget ringer upp Feelgoods larmcentral och anmäler krisen. Därefter startar en process där samtliga inblandade bedömer vilka insatser som behövs och när de ska sättas in. Specialisterna finns hela tiden tillgängliga för bedömning, diskussion och handledning för organisationens krisansvariga.

Har en dödsolycka skett på fredagskvällen går det inte att vänta till måndagen med att berätta för de anställda på företaget om vad som hänt. Krisexperterna hjälper därför den ansvarige att informera och bedöma vilka insatser som bör göras och när. Det kan handla om allt från handledning för ansvariga chefer och information om krisreaktioner till att öppna en jourtelefon eller genomföra samtal i grupp eller individuellt.

- Ofta blir människor oroade av sina reaktioner under en kris. Det kan handla om rädsla och ångest, om störd sömn eller koncentrationsförmåga, om en stark utmattning eller sorg som faktiskt gör fysiskt ont. Då är det skönt att höra att det är normala och övergående reaktioner och att man inte blivit galen eller själv är sjuk.

Det rekommenderas inte att högsta ledningen jobbar med den operativa krishanteringsverksamheten eftersom de behöver hålla strategiskt fokus. Men de som har hand om krishanteringsarbetet ska få den hjälp de behöver för att lösa krisen.
Krisspecialisternas uppdrag blir därför, oavsett vilka insatser som görs för de drabbade, att stötta de ansvariga cheferna i att vara kvar i sina roller och på så vis stärka ledarskapet.

- Vet man om att det finns hjälp att få brukar hjälpsökandet minska. Det var någon som liknade journumrets funktion vid en öppen fängelsecell. Att veta att dörren var olåst gjorde att han inte kände behovet av att gå ut, dvs ringa jouren.

Vill du veta mer om Krisstödsavtal: Läs boken om ”Krishantering i arbetslivet”

Nedan följer ett exempel på hur krishantering kan se ut.

Förskingringen


OBS: Detta är ett fiktivt krisärende, konstruerat utifrån erfarenheter av likartade ärenden i flera olika typer av verksamheter under en tidsperiod som omfattar flera år.

Det visar sig att en omtyckt mellanchef, som arbetat länge i organisationen, under flera år har förskingrat pengar. Bland annat genom attestering av falska fakturor. Sammantaget rör det sig om flera miljoner kronor. Personen har manipulerat säkerhetsrutiner med hjälp av kollegor som inte har förstått vad de bidragit till.

När chefen konfronteras med upptäckterna av oegentligheterna är bevisen så överväldigande att vederbörande erkänner direkt och avstängs från sin tjänst med omedelbar verkan. Internutredning leder till polisanmälan och uppsägning.

En kompetent och erfaren kriskonsult kontaktas redan innan konfrontationen. De personer som ska genomföra den får handledning med fokus på möjliga reaktioner hos den konfronterade. En kort genomgång med samtalsledarna genomförs också efteråt av handledaren.

Berörda chefer får hjälp av handledare under hela krishanteringen. Fokus ligger på att sortera mellan professionell roll och personliga känslor och att minimera de negativa effekterna av situationen för övriga kollegor.
Den ertappade mellanchefen, som uppvisar tecken på uppgivenhet och starka skamkänslor, något som man av erfarenhet vet innebär en förhöjd risk för självskadehandlingar i denna typ av situation, erbjuds individuellt stöd. Familjen till mellanchefen erbjuds också olika former av stöd, bland annat i form av ett speciellt journummer där psykolog nås vid behov.
De närmast berörda arbetskamraterna får två gruppsamtal ledda av psykolog. Innehållet i gruppsamtalen rör upplevelsen av svek, förlust av tillit till såväl chef som sig själv som en följd av manipulationen.
 
Ett syfte med gruppsamtalen är att skapa ett forum för samtal om situationen för att minska ryktesspridning och informella korridorsamtal. Även arbetsgruppen erbjuds att ringa det speciella journumret under en begränsad tid. Erfarenheten är att om ett stöd finns lättillgängligt vid behov, exempelvis i form av en telefonjour, skapas en trygghet som gör att det faktiska behovet av hjälp och stöd minskar.