Högt ställda mål för en av landets största arbetsgivare

Feelgood helhetsleverantör åt Stockholms läns landsting

Feelgoods samarbete med Stockholms läns landsting utökades under 2013. Det övergripande målet för landstingets hälsoplan är att skapa attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser med engagerat ledarskap, medarbetarinflytande och aktivt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljön ska bidra till verksamhetens måluppfyllelse och verksamhetskvalitet.

Under 2013 utökades Feelgoods samarbete med Stockholms läns landsting, då Feelgood genom upphandling valdes till ensam leverantör av företagshälsovård till landstinget. Det är ett stort förtroende för Feelgood då Landstinget är en kund som har höga ambitioner och högt ställda mål. Stockholms läns landsting är en av landets största arbetsgivare med 43 000 anställda.

Det övergripande målet för landstingets hälsoplan är att skapa attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser med engagerat ledarskap, medarbetarinflytande och aktivt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljön ska bidra till verksamhetens måluppfyllelse och verksamhetskvalitet.

Samarbetet med Feelgood har dessutom det specifika målet att frisktalet ska öka genom särskilda insatser med fokus på kvinnor.

Feelgood levererar en bred portfölj av tjänster, såsom psykosocialt inriktade åtgärder kring konflikthantering, handledning och stresshantering. Hälsoundersökningar genomförs på projektbasis och rutiner för smittspårning och nyanställningsundersökningar etableras. Utbildningsinsatser genomförs kring arbetsmiljö och riskbedömning. Ett särskilt projekt bedrivs för att minska korttidsfrånvaron.

Feelgood tillhandahåller också verktygen för att följa upp utfallet av arbetet mot landstingets mål. Det omfattar kvalitetsbokslut och handlingsplaner samt uppföljning och utvärdering av enskilda uppdrag mot ingångsvärden.