Grunden till ett systematiskt och långsiktigt arbetsmiljöarbete

Feelgood bedömer det systematiska arbetsmiljöarbetet

  • En strukturerad inventering genomförs
  • Ger en helhetssyn och en tydlig utgångspunkt för vidare arbete
  • Resultatet återkopplas och följs upp med konkreta åtgärdsförslag
  • Bedömning av om kraven enligt AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete uppfylls

Arbetsmiljöinsatser bör präglas av en helhetssyn, där både de fysiska och även de organisatoriska och sociala faktorerna beaktas.  För att kunna mäta och värdera dessa faktorer använder Feelgood ett speciellt bedömningsverktyg.

Möjliggör effektiv arbetsmiljöledning
Syftet med bedömningsverktyget är att lägga grunden till en effektiv arbetsmiljöledning. Med det menar vi ett långsiktigt systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete som positivt påverkar lönsamhet, hälsa, trivsel och effektivitet. Denna grund ger även förutsättningar för att långsiktigt minska negativa effekter av sjukfrånvaro, arbetsskador, olycksfall och tillbud.

Ett företags resultat påverkas av faktorer som i vid mening är kopplade till arbetsmiljön. Detta betonas också i den arbetsmiljölagstiftning som finns.

Metod
Verktyget består av en strukturerad intervju med chefer som har personal/arbetsmiljöansvar. Utgångspunkten för vår arbetsmetod är att inventera och ge ansvarig möjlighet att resonera kring frågor som rör arbetsmiljöarbetets inriktning, organisation och rutiner inom den egna verksamheten. I samtalet inventeras även om arbetsmiljöarbetet genomförs enligt den metod som beskrivs i AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Återkoppling och åtgärdsförslag
Det som framkommer under intervjun dokumenteras i en resultatrapport. Vi gör en bedömning av arbetsmiljöarbetets status utifrån verifierade bedömningskriterier. Resultaten från verktyget visar om kompetensen hos berörda chefer är tillräcklig för att ta emot ledningens fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Det är en förutsättning för att arbetsmiljöarbetet ska kunna utvecklas enligt företagets intentioner.

Verktyget ger ledning, chef och i förlängningen medarbetarna:

  • Kunskap om grunden till ett systematiskt arbetsmiljöarbete
  • En oberoende bedömning av ert systematiska arbetsmiljöarbete
  • Rapport innehållande förslag till utvecklande insatser och förbättringsområden