Information och vägledning till dig som arbetsgivare

Coronaviruset

Feelgood sammanställer här information från olika källor. Vår rekommendation är att följa utvecklingen och hålla sig uppdaterad på Krisinformation.se. Det finns nu ett nationellt informationsnummer att ringa för att ställa allmänna frågor om Covid-19: 113 13. Feelgood kan vid behov stötta med krishantering. Det går bra att höra av sig till Feelgood gällande oro som inte kan härledas till en konkret smittorisk eller om en grupp medarbetare känner oro. Om enstaka medarbetare känner oro hänvisa till 1177 Vårdguiden.


For information in English, please scroll down.


Senast uppdaterat 2020-03-20 kl 13.30

Info om Coronavirus 2019-nCoV

Coronaviruset har sitt ursprung i staden Wuhan i centrala Kina men fall har även upptäckts i andra länder, däribland Sverige. De allra flesta som smittas blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Symtom på smitta är luftvägssymtom, feber och hosta. De flesta blir inte allvarligt sjuka men ett antal fall av svårare symtom har rapporterats, liksom dödsfall. Coronaviruset sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Inkubationstiden, tid från smitta till det att sjukdomen bryter ut, är mellan 2-14 dagar. Det finns inget vaccin och inget specifikt läkemedel eller särskild behandling mot virussjukdomen. Behandlingen är, som vid andra luftvägsinfektioner, inriktad på att stödja funktionen hos organ som lungor och njurar. Folkhälsomyndigheten bedömer att risken är mycket hög för att personer upptäcks i Sverige som smittats av det nya coronaviruset utomlands. Risken för allmän smittspridning i Sverige bedöms också som mycket hög. WHO har förklarat utbrottet av covid-19 som en pandemi. (Källa: Folkhälsomyndigheten)

Förebyggande åtgärder

Basala hygienrutiner

Som förebyggande åtgärd kan du som arbetsgivare uppmana medarbetare att tillämpa basala hygienrutiner:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Undvik att röra ansiktet.
  • Använd handsprit
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

(Källor: Folkhälsomyndigheten och Vårdguiden)

Se gärna Feelgoods manual med instruktioner gällande handtvätt och sätt upp den på arbetsplatsen där handtvätt sker.

Resor till och från andra länder

Utrikesdepartementet, UD, avråder från och med 2020-03-14 från icke nödvändiga resor till alla länder. Anledningen är den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den osäkra situation som råder för resande. I de länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller de besluten. Beslutet om avrådan till alla länder gäller till och med 14 april. Därefter kommer en ny bedömning att göras. (Källa: Utrikesdepartementet)

UD:s generella råd runt resor med anledning av spridningen av Coronavirus:
https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/reseinformation/nya-coronaviruset/

På arbetet

Det sker nu en spridning av Covid-19 i flera delar av Sverige, och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man arbetar hemifrån i den mån det är möjligt, i samråd med sin arbetsgivare. (Källa: Folkhälsomyndigheten)

De rekommenderar också alla att tänka igenom om resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls. (Källa: Folkhälsomyndigheten)

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som känner sig sjuka med symtom som snuva, hosta eller feber att försöka låta bli att träffa andra människor och inte gå till jobbet. Det gäller även vid lindriga symtom. Man ska stanna hemma så länge man känner sig sjuk och vänta minst två dygn efter att man blivit frisk innan man går tillbaka till jobbet. Kontakta 1177 Vårdguiden (www.1177.se eller telefonnummer 1177) om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård. (Källa: Folkhälsomyndigheten)

Om du känner dig frisk, behöver du inte stanna hemma även om du bor med någon som är förkyld. (Källa: https://www.1177.se/aktuellt/nytt-coronavirus-covid-19/

Regeringen har fattat beslut om att tillfälligt ta bort krav på karensdag samt på sjukintyg för dag 8-14. I Sverige gäller förbud mot allmänna sammankomster och tillställningar med fler än 500 deltagare. (Källa: www.krisinformation.se)

Vid frågor om så kallad smittbärarpenning (om det till exempel finns risk för att någon kan vara smittbärare, och det inte finns möjlighet att utföra arbetsuppgifter hemifrån), vänd er till  Försäkringskassan för mer information.

Läs gärna myndigheternas samlade information om arbete, företag och skolor på Krisinformation.se

Riskbedömning

Arbetsmiljöverket informerar om vad du som arbetsgivare kan tänka på vid riskbedömning, om dina anställda kan tänkas utsättas för covid-19: https://www.av.se/nyheter/2020/information-om-vad-du-som-arbetsgivare-kan-tanka-pa-vid-riskbedomning-om-dina-anstallda-kan-tankas-utsattas-for-coronaviruset-2019-ncov-eller-andra-smittamnen/

Vid bekräftad smitta


Varje Region inom sjukvården har en uppbyggd smittskyddsverksamhet. Om du har en medarbetare som visat symtom på sjukdom efter hemkomst från resa utomlands och har varit på arbetsplatsen så rådgör med medarbetaren om att stanna i ett och samma rum och inte röra sig runt i lokalerna. Kontakta sedan 1177 Vårdguiden (www.1177.se eller telefonnummer 1177) och rådgör om handläggning. När medarbetaren är omhändertagen kontakta då smittskydd i den Region ni befinner er om vilka åtgärder som behöver vidtas för att minimera smittorisken. Kontaktuppgifter går att söka fram via internet eller genom kontakt med 1177 Vårdguiden. Innan kontakt med smittskydd är upprättad, försök att minimera närvaro i de lokaler som den smittade personen misstänks ha befunnit sig i.

Eftersom viruset nu har klassats som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom (Källa: Regeringen.se) gäller bland annat följande enligt Smittskyddslagen: Om smitta har bekräftats av sjukvården ska smittspårning göras av sjukvården, och den enskilda individen har ett eget ansvar:

”Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller hon bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. Den som vet att han eller hon bär på en allmänfarlig sjukdom är skyldig att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma.”
(Källa: Smittskyddslagen)

Arbetsskada

Arbetsgivaren är skyldig att anmäla sådant som arbetsgivaren eller deras medarbetare tror kan vara en arbetsskada. Försäkringskassan utreder alla anmälningar och avgör om sjukdom eller skada ska klassas som arbetsskada. (Källa: Försäkringskassan)

Oro

Om enstaka medarbetare känner oro hänvisa till 1177 Vårdguiden. Det går också bra att höra av sig till Feelgood gällande oro som inte kan härledas till en konkret smittorisk enligt ovan eller om en grupp medarbetare känner oro. Feelgood kan vid behov stötta med krishantering.


Information till Feelgoods kunder som tillämpar förstadagsintyg

I ljuset av myndigheternas rekommendationer för att stävja smittspridningen i landet har Feelgood valt att införa temporära förändringar när det gäller förstadagsintyg. Från och med nu (2020-03-11) kommer alla personer som kontaktar oss angående tid för förstadagsintyg att hänvisas till video- eller telefonkonsultation med medicinsk personal. Detta för att undvika risken för smittspridning under transport och vid fysiska besök hos Feelgood.  

Vi hoppas att ni som arbetsgivare och kund till oss på Feelgood stödjer oss i vårt arbete att minska risken för smittspridning och, precis som vi, gör allt för att minska riskerna med Covid-19. Vi följer utvecklingen noggrant och kommer självklart att agera om och när läget förändras. Tack för er förståelse och samverkan. Tveka inte att höra av er vid frågor eller funderingar eller om ni har behov av annat stöd i dessa Corona-tider. Vi hoppas på en snar återgång till mer normala förhållanden.


 

Information and guidance for you as an employer

Coronavirus

Feelgood compiles information from various sources here. Our recommendation is to monitor developments and keep updated by following the authorities' information page Krisinformation.se. There is also a national information phone number to call to ask general questions about coronavirus disease Covid-19: 113 13.

Feelgood can, if necessary, provide support with crisis management. It is possible to contact Feelgood about concerns that cannot be attributed to a concrete risk of infection, or if a group of employees are concerned. If individual employees are concerned, refer to the 1177 Vårdguiden (Care Guide).


Last updated 20/03/2020 at 13:30

Information about Coronavirus 2019-nCoV

The Coronavirus originated in the city of Wuhan in central China, but cases have also been detected in other countries, including Sweden. The vast majority of infected people become mildly ill with respiratory symptoms that pass over time, but some people suffer from more serious illnesses such as pneumonia. Symptoms of infection are respiratory symptoms, fever and coughing. Most people do not become seriously ill but a number of cases of the more severe symptoms have been reported, as well as fatalities. The coronavirus is spread through contact between humans or through coughing and sneezing, known as droplet infection. The incubation period, the time from infection to the outbreak of the disease, is between 2-14 days. There is no vaccine and no specific drug or special treatment for the viral disease. Treatment, as in other respiratory infections, is focused on supporting the function of organs such as the lungs and kidneys. The Public Health Agency of Sweden assesses that the risk of finding people in Sweden that has been infected by the new coronavirus is very high. The risk of general infection in Sweden is also assessed as very high. The WHO has declared the outbreak of covid-19 as a pandemic. (Source: Folkhälsomyndigheten (The Public Health Agency of Sweden))

Prevention

Basic hygiene procedures

As a preventive measure, you as an employer can encourage employees to apply basic hygiene procedures:

  • Wash your hands frequently with soap and warm water, before meals, handling food and after a visiting the WC.
  • Avoid touching your face
  • Use hand disinfectant
  • By coughing and sneezing into the fold of your elbow or into a paper handkerchief, you prevent infection from spreading in your surroundings or from contaminating your hands.
  • Stay home when you are sick to avoid infecting people on the bus, at your workplace or where you are close to others.

(Sources: Folkhälsomyndigheten (The Public Health Agency of Sweden) and Vårdguiden (Care Guide))

Please see Feelgoods manual with instructions regarding hand washing and display it in the workplace where hand washing takes place.

Travel to and from other countries

The Swedish Ministry for Foreign Affairs, is advising (from 14/03/2020) against non-essential travel to all countries. The reason is the widespread spread of the new corona virus and the precarious situation prevailing for travelers. In the countries or areas where the Swedish Ministry for Foreign Affairs has previously advised against travel, these decisions apply. The decision on the recommendation to all countries is valid until April 14. Thereafter, a new assessment will be made. (Source: The Swedish Ministry of Foreign Affairs)

At work

There is now a social spread of Covid-19 in several parts of Sweden, and the Public Health Agency of Sweden recommends that you work from home to the extent possible, in consultation with your employer. (Source: Folkhälsomyndigheten (The Public Health Agency of Sweden))

They also recommend everyone to think about whether trips within Sweden are really necessary to make. Anyone who is sick should not travel at all. (Source: Folkhälsomyndigheten (The Public Health Agency of Sweden))

The Public Health Agency of Sweden encourages anyone who feels sick with symptoms such as sniffing, coughing or fever to try not to meet other people and not go to work. This also applies to mild symptoms. You should stay at home as long as you feel ill and wait at least two days after you have recovered before returning to work. If you need medical advice, contact 1177 Vårdguiden (Care Guide) (www.1177.se or phone number 1177). Then you can get help to assess symptoms or help with where you can seek care. (Source: Folkhälsomyndigheten (The Public Health Agency of Sweden))

If you feel healthy, you don't have to stay home even if you live with someone who has a cold. (Source: https://www.1177.se/aktuellt/nytt-coronavirus-covid-19/)

The government has decided to temporarily abolish the qualifying day of sickness and requirements on sick certificates for days 8-14. In Sweden, prohibitions on public gatherings and events with more than 500 participants apply. (Source: www.krisinformation.se)

For questions about disease carrier's allowance (if, for example, there is a risk that someone may be a carrier of infection, and there is no possibility of performing work tasks from home), please contact Försäkringskassan (The Swedish Social Insurance Agency)  for more information.

Please read the authorities' aggregate information about work, companies and schools at Krisinformation.se.

Risk assessment

The Swedish Work Environment Authority informs about what employers can think of when assessing risk, if your employees may be exposed to covid-19: https://www.av.se/nyheter/2020/information-om-vad-du-som-arbetsgivare-kan-tanka-pa-vid-riskbedomning-om-dina-anstallda-kan-tankas-utsattas-for-coronaviruset-2019-ncov-eller-andra-smittamnen/ (article in Swedish only)

In the event of confirmed infection


Each Region within healthcare has a structured infection control procedure. If you have an employee who has shown symptoms of sickness after returning home from abroad and has been to the workplace, advise the employee to stay in one room and not move around the premises. Then contact 1177 Vårdguiden (Care Guide) (www.1177.se or phone number 1177) and consult on supervision. Once the employee has been dealt with, contact infection control in the Region you are in regarding what measures need to be taken to minimise the risk of infection. Contact details can be found via the internet or by contact with 1177 Vårdguiden (Care Guide). Before contact with infection control is established, try to minimise presence in the premises in which the infected person is suspected to have been in.

Since the virus has now been classified as a dangerous and socially dangerous disease (Source: Regeringen.se), the following, among other things, applies according to the Infectious Disease Control and Prevention Act: If infection has been confirmed by healthcare, infection tracking should be done by healthcare, and the individual has a responsibility:

'Anyone who knows or has reason to suspect that he or she is carrying an infectious disease is obliged to take the necessary measures to protect others from the risk of infection. Anyone who knows that he or she carries a socially dangerous disease is obliged to provide information about the infection to other people whom he or she comes into such contact that the considerable risk of infection transfer may arise.'
(Source: Smittskyddslagen (Infectious Disease Control and Prevention Act))

Occupational injury

The employer is obliged to report things that the employer or their employees believe may be an occupational injury. The Swedish Social Insurance Agency investigates all reports and determines whether illness or injury should be classified as an occupational injury. (Source: Försäkringskassan (The Swedish Social Insurance Agency))

Concern

If individual employees are concerned, refer to the 1177 Vårdguiden (Care Guide). It is also possible to contact Feelgood about concerns that cannot be attributed to a concrete risk of infection as described above, or if a group of employees are concerned. Feelgood can, if necessary, provide support with crisis management.