Information och vägledning till dig som arbetsgivare

Coronaviruset

Feelgood sammanställer här information från olika källor. Vår rekommendation är att följa utvecklingen och hålla sig uppdaterad på Krisinformation.se. Det finns nu ett nationellt informationsnummer att ringa för att ställa allmänna frågor om Covid-19: 113 13. Feelgood kan vid behov stötta med krishantering. Det går bra att höra av sig till Feelgood gällande oro som inte kan härledas till en konkret smittorisk eller om en grupp medarbetare känner oro. Om enstaka medarbetare känner oro hänvisa till 1177 Vårdguiden.


For information in English, please scroll down.


Senast uppdaterat 2020-06-18 kl 15:00

Info om Coronavirus 2019-nCoV

Coronaviruset har sitt ursprung i staden Wuhan i centrala Kina och har spridit sig över hela världen. WHO har förklarat utbrottet av covid-19 som en pandemi.

De flesta som smittas blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, medan andra drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation och i svåra fall komplikationer med påverkan på flera organsystem i kroppen, och även dödsfall. Symtom på smitta är bland annat luftvägssymtom, hosta, feber, förlust av lukt och smak.

Coronaviruset sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Inkubationstiden, tid från smitta till det att sjukdomen bryter ut, är mellan 2-14 dagar. Det finns inget vaccin och inget specifikt läkemedel eller särskild behandling mot virussjukdomen. Behandlingen är, som vid andra luftvägsinfektioner, inriktad på att stödja funktionen hos kroppens organ. Enligt Folkhälsomyndigheten pågår det fortsatt en omfattande smittspridning av covid-19 i Sverige. (Källa: Folkhälsomyndigheten)

Förebyggande åtgärder

Basala hygienrutiner

Som förebyggande åtgärd kan du som arbetsgivare uppmana medarbetare att tillämpa basala hygienrutiner:

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
 • Undvik att röra ansiktet.
 • Använd handsprit
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

(Källor: Folkhälsomyndigheten och Vårdguiden)

Se gärna Feelgoods manual med instruktioner gällande handtvätt och sätt upp den på arbetsplatsen där handtvätt sker.

Social distans

 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Håll avstånd till andra på bussen, tåget, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.
 • Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Res inte i rusningstid om du kan undvika det.

Resor till och från andra länder

Utrikesdepartementet, UD, häver från och med 2020-06-30 avrådan från icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien. För övriga länder inom EU, EES och Schengen kvarstår avrådan till och med den 15 juli 2020. För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020. (Källa: Utrikesdepartementet)

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer når man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05.

UD:s generella råd runt resor med anledning av spridningen av Coronavirus:
https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/reseinformation/nya-coronaviruset/

På arbetet

Det sker en fortsatt spridning av Covid-19 i stora delar av Sverige, och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man arbetar hemifrån i den mån det är möjligt, i samråd med sin arbetsgivare. (Källa: Folkhälsomyndigheten)

Sedan 2020-06-13 är det tillåtet för symtomfria personer att resa fritt inom Sverige. Om det är möjligt bör man färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken. Den som är sjuk ska inte resa alls. (Källa: Folkhälsomyndigheten)

Åtgärder för att förhindra smittspridning kan t ex vara att verksamheten

 1. sätter upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare
 2. markerar avstånd på golvet
 3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel
 4. håller digitala möten
 5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit
 6. undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.

Folkhälsomyndigheten ansvarar för allmänna råd inom verksamhetsområdet smittskydd. Råden gäller fram till 31 december.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som känner sig sjuka med symtom som snuva, hosta, feber, förlust av lukt och smak (för fullständig lista se www.1177.se) att försöka låta bli att träffa andra människor och inte gå till jobbet. Det gäller även vid lindriga symtom. Man ska stanna hemma så länge man känner sig sjuk och vänta minst två dygn efter att man blivit frisk innan man går tillbaka till jobbet. Enligt 1177 kan man ha kvar torrhosta efter att du blivit helt fri från en covid-19-infektion. Du kan återgå till arbete även om du har lättare torrhosta. Torrhosta som är kvar sju dagar efter att du först har blivit sjuk, och två dagar efter att alla andra symtom försvunnit helt bedöms inte medföra risk för smittspridning till andra.

Kontakta 1177 Vårdguiden (www.1177.se eller telefonnummer 1177) om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård. (Källa: Folkhälsomyndigheten)

Om du känner dig frisk, behöver du inte stanna hemma även om du bor med någon som är förkyld. (Källa: https://www.1177.se/aktuellt/nytt-coronavirus-covid-19/

Regeringen har fattat beslut om att tillfälligt ta bort krav på karensdag samt på sjukintyg för dag 8-14. Försäkringskassan har tagit bort krav på sjukintyg dag 15-21.

I Sverige gäller förbud mot allmänna sammankomster och tillställningar med fler än 50 deltagare. (Källa: www.krisinformation.se)

Vid frågor om så kallad smittbärarpenning (om det till exempel finns risk för att någon kan vara smittbärare, och det inte finns möjlighet att utföra arbetsuppgifter hemifrån), vänd er till  Försäkringskassan för mer information.

Läs gärna myndigheternas samlade information om arbete, företag och skolor på Krisinformation.se.

Oro

Om enstaka medarbetare känner oro hänvisa till 1177 Vårdguiden. Det går också bra att höra av sig till Feelgood gällande oro som inte kan härledas till en konkret smittorisk enligt ovan eller om en grupp medarbetare känner oro. Feelgood kan vid behov stötta med krishantering.


Information till Feelgoods kunder som tillämpar förstadagsintyg

I ljuset av myndigheternas rekommendationer för att stävja smittspridningen i landet har Feelgood valt att införa temporära förändringar när det gäller förstadagsintyg. Från och med nu (2020-03-11) kommer alla personer som kontaktar oss angående tid för förstadagsintyg att hänvisas till video- eller telefonkonsultation med medicinsk personal. Detta för att undvika risken för smittspridning under transport och vid fysiska besök hos Feelgood.  

Vi hoppas att ni som arbetsgivare och kund till oss på Feelgood stödjer oss i vårt arbete att minska risken för smittspridning och, precis som vi, gör allt för att minska riskerna med Covid-19. Vi följer utvecklingen noggrant och kommer självklart att agera om och när läget förändras. Tack för er förståelse och samverkan. Tveka inte att höra av er vid frågor eller funderingar eller om ni har behov av annat stöd i dessa Corona-tider. Vi hoppas på en snar återgång till mer normala förhållanden.


 

Information and guidance for you as an employer

Coronavirus

Feelgood compiles information from various sources here. Our recommendation is to monitor developments and keep updated by following the authorities' information page Krisinformation.se. There is also a national information phone number to call to ask general questions about coronavirus disease Covid-19: 113 13.

Feelgood can, if necessary, provide support with crisis management. It is possible to contact Feelgood about concerns that cannot be attributed to a concrete risk of infection, or if a group of employees are concerned. If individual employees are concerned, refer to the 1177 Vårdguiden (Care Guide).


Last updated 18/06/2020 at 15:00

Information about Coronavirus 2019-nCoV

The Coronavirus originated in the city of Wuhan in central China and has spread all over the world. The WHO has declared the outbreak of covid-19 as a pandemic.

Most people who are infected become mildly ill with respiratory symptoms that pass over time, while others suffer from more serious illness such as pneumonia and in severe cases complications affecting several organ systems in the body, and even death. Symptoms of infection include respiratory symptoms, cough, fever, loss of smell and taste.

The coronavirus is spread through contact between humans or through coughing and sneezing, known as droplet infection. The incubation period, the time from infection to the outbreak of the disease, is between 2-14 days. There is no vaccine and no specific drug or special treatment for the viral disease. Treatment, as in other respiratory infections, is focused on supporting the function of the body's organs. According to the Public Health Agency of Sweden, there is still a wide spread of covid-19 infection in Sweden. (Source: Folkhälsomyndigheten (The Public Health Agency of Sweden))

Prevention

Basic hygiene procedures

As a preventive measure, you as an employer can encourage employees to apply basic hygiene procedures:

 • Wash your hands frequently with soap and warm water, before meals, handling food and after a visiting the WC.
 • Avoid touching your face
 • Use hand disinfectant
 • By coughing and sneezing into the fold of your elbow or into a paper handkerchief, you prevent infection from spreading in your surroundings or from contaminating your hands.
 • Stay home when you are sick to avoid infecting people on the bus, at your workplace or where you are close to others.

(Sources: Folkhälsomyndigheten (The Public Health Agency of Sweden) and Vårdguiden (Care Guide))

Please see Feelgoods manual with instructions regarding hand washing and display it in the workplace where hand washing takes place.

Travel to and from other countries

The Swedish Ministry for Foreign Affairs cancels their advice against non-essential travel to the following countries (from 30/06/2020): Belgium, France, Greece, Iceland, Italy, Croatia, Luxembourg, Portugal, Switzerland and Spain. For other countries in the EU, EES and Schengen, the advice against non-essential travel remains until 15/07/2020. For countries outside the EU, EES and the Schengen area, the advice against non-essential travel is extended until 31/08/2020. (Source: The Swedish Ministry of Foreign Affairs)

At work

Covid-19 continues to spread in large parts of Sweden, and the Public Health Agency of Sweden recommends that you work from home to the extent possible, in consultation with your employer. (Source: Folkhälsomyndigheten (The Public Health Agency of Sweden))

Since 13/06/2020 it is allowed for symptom-free persons to travel freely within Sweden. If possible, one should travel in a different way than by public transport. Anyone who is sick should not travel at all. (Source: Folkhälsomyndigheten (The Public Health Agency of Sweden))

The Public Health Agency of Sweden encourages anyone who feels sick with symptoms such as sniffing, coughing, fever, loss of smell and taste (for complete list please see www.1177.se) to try not to meet other people and not go to work. This also applies to mild symptoms. You should stay at home as long as you feel ill and wait at least two days after you have recovered before returning to work.

If you need medical advice, contact 1177 Vårdguiden (Care Guide) (www.1177.se or phone number 1177). Then you can get help to assess symptoms or help with where you can seek care. (Source: Folkhälsomyndigheten (The Public Health Agency of Sweden))

If you feel healthy, you don't have to stay home even if you live with someone who has a cold. (Source: https://www.1177.se/aktuellt/nytt-coronavirus-covid-19/)

The government has decided to temporarily abolish the qualifying day of sickness and requirements on sick certificates for days 8-14.

In Sweden, prohibitions on public gatherings and events with more than 50 participants apply. (Source: www.krisinformation.se)

For questions about disease carrier's allowance (if, for example, there is a risk that someone may be a carrier of infection, and there is no possibility of performing work tasks from home), please contact Försäkringskassan (The Swedish Social Insurance Agency)  for more information.

Please read the authorities' aggregate information about work, companies and schools at Krisinformation.se.

Concern

If individual employees are concerned, refer to the 1177 Vårdguiden (Care Guide). It is also possible to contact Feelgood about concerns that cannot be attributed to a concrete risk of infection as described above, or if a group of employees are concerned. Feelgood can, if necessary, provide support with crisis management.