Information och vägledning till dig som arbetsgivare

Coronaviruset

Feelgood sammanställer här information från olika källor. Vår rekommendation är att följa utvecklingen och hålla sig uppdaterad på myndigheternas samlingssida Krisinformation.se.


For information in English, please scroll down.


Senast uppdaterat 2020-02-18 kl 15:00

Info om Coronavirus 2019-nCoV

Coronaviruset har sitt ursprung i staden Wuhan i centrala Kina men fall har även upptäckts i andra länder, däribland Sverige. De allra flesta som smittas blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Symtom på smitta är luftvägssymtom, feber och hosta. De flesta blir inte allvarligt sjuka men ett antal fall av svårare symtom har rapporterats, liksom dödsfall. Coronaviruset sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Inkubationstiden, tid från smitta till det att sjukdomen bryter ut, är mellan 2-14 dagar. Det finns inget vaccin och inget specifikt läkemedel eller särskild behandling mot virussjukdomen. Behandlingen är, som vid andra luftvägsinfektioner, inriktad på att stödja funktionen hos organ som lungor och njurar. Folkhälsomyndigheten bedömer fortfarande (2020-02-18 kl 15:00) risken för smittspridning i Sverige som låg.(Källor: Folkhälsomyndigheten och Vårdguiden)

Förebyggande åtgärder

Basala hygienrutiner

Som förebyggande åtgärd kan du som arbetsgivare uppmana medarbetare att tillämpa basala hygienrutiner:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Använd handsprit
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

(Källor: Folkhälsomyndigheten och Vårdguiden)

Se gärna Feelgoods manual med instruktioner gällande handtvätt och sätt upp den på arbetsplatsen där handtvätt sker.

Resor till och från Kina

Utrikesdepartementet, UD, avråder (2020-02-18 kl 15:00) från alla resor till Hubei-provinsen i Kina, och även från icke nödvändiga resor till övriga delar av Kina, med undantag för Hongkong och Macao. Med icke nödvändiga resor menas turistresor och liknande. Den som redan befinner sig i området och har frågor om hur hen ska agera kan kontakta UD-jouren på +46 8 405 5005. Där kan du få konsulärt stöd när som helst på dygnet. (Källa: Krisinformation.se)

Friska hemvändande personer från områden i Kina där fall av det nya coronaviruset rapporterats bör vara uppmärksamma på symtom, men behöver inte sitta i karantän. Den som utvecklar luftvägssymtom inom 14 dagar efter hemkomsten bör uppsöka läkarvård och samtidigt informera sjukvårdspersonalen om sin vistelse i området. (Källa: Krisinformation.se)

Det är upp till arbetsgivaren att avgöra om man vill rekommendera sina medarbetare att arbeta hemifrån efter resor i Kina, och/eller helt avråda från sådana resor. Arbetsgivaren kan exempelvis kartlägga vilka medarbetare som nyligen är hemkomna från Kina och då förslagsvis komma överens om arbete hemifrån i två veckor efter hemkomst. Samma överenskommelse kan göras om medarbetare uppger att de har anhörig i hemmet som är nyss hemkommen från Kina (om anhörig också har symtom kan perioden behöva förlängas till två veckor efter att alla familjemedlemmar i hemmet är symtomfria).

Om medarbetare har symtom enligt ovan ska de kontakta sjukvård, 1177 Vårdguiden (www.1177.se eller telefonnummer 1177), för handläggning.

Vid frågor om så kallad smittbärarpenning (om det till exempel finns risk för att någon kan vara smittbärare, och det inte finns möjlighet att utföra arbetsuppgifter hemifrån), vänd er till Försäkringskassan för mer information.

Sjuknärvaro

Informera medarbetare om vikten av att stanna hemma vid tecken på sjukdom, för att förhindra smittspridning på arbetsplatsen och under resan till och från arbetet.

Vid bekräftad smitta


Varje Region inom sjukvården har en uppbyggd smittskyddsverksamhet. Om du har en medarbetare som visat symtom på sjukdom efter hemkomst från Kina och har varit på arbetsplatsen så rådgör med medarbetaren om att stanna i ett och samma rum och inte röra sig runt i lokalerna. Kontakta sedan 1177 Vårdguiden (www.1177.se eller telefonnummer 1177) och rådgör om handläggning. När medarbetaren är omhändertagen kontakta då smittskydd i den Region ni befinner er om vilka åtgärder som behöver vidtas för att minimera smittorisken. Kontaktuppgifter går att söka fram via internet eller genom kontakt med 1177 Vårdguiden. Innan kontakt med smittskydd är upprättad, försök att minimera närvaro i de lokaler som den smittade personen misstänks ha befunnit sig i.

Eftersom viruset nu har klassats som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom (Källa: Regeringen.se) gäller bland annat följande enligt Smittskyddslagen: Om smitta har bekräftats av sjukvården ska smittspårning göras av sjukvården, och den enskilda individen har ett eget ansvar:

”Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller hon bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. Den som vet att han eller hon bär på en allmänfarlig sjukdom är skyldig att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma.”
(Källa: Smittskyddslagen)

Arbetsskada

Arbetsgivaren är skyldig att anmäla sådant som arbetsgivaren eller deras medarbetare tror kan vara en arbetsskada. Försäkringskassan utreder alla anmälningar och avgör om sjukdom eller skada ska klassas som arbetsskada. (Källa: Försäkringskassan)

Oro

Om enstaka medarbetare känner oro hänvisa till 1177 Vårdguiden. Det går också bra att höra av sig till Feelgood gällande oro som inte kan härledas till en konkret smittorisk enligt ovan eller om en grupp medarbetare känner oro. Feelgood kan vid behov stötta med krishantering.


 

Information and guidance for you as an employer

Coronavirus

Feelgood compiles information from various sources here. Our recommendation is to monitor developments and keep updated by following the authorities' information page Krisinformation.se.


Last updated 18/02/2020 at 15:00

Information about Coronavirus 2019-nCoV

The Coronavirus originated in the city of Wuhan in central China, but cases have also been detected in other countries, including Sweden. The vast majority of infected people become mildly ill with respiratory symptoms that pass over time, but some people suffer from more serious illnesses such as pneumonia. Symptoms of infection are respiratory symptoms, fever and coughing. Most people do not become seriously ill but a number of cases of the more severe symptoms have been reported, as well as fatalities. The coronavirus is spread through contact between humans or through coughing and sneezing, known as droplet infection. The incubation period, the time from infection to the outbreak of the disease, is between 2-14 days. There is no vaccine and no specific drug or special treatment for the viral disease. Treatment, as in other respiratory infections, is focused on supporting the function of organs such as the lungs and kidneys. The Public Health Agency of Sweden still (18/02/2020 at 15:00) assesses the risk of infection in Sweden as low. (Sources:  Folkhälsomyndigheten (The Public Health Agency of Sweden) and Vårdguiden (Care Guide))

Prevention

Basic hygiene procedures

As a preventive measure, you as an employer can encourage employees to apply basic hygiene procedures:

  • Wash your hands frequently with soap and warm water, before meals, handling food and after a visiting the WC.
  • Use hand disinfectant
  • By coughing and sneezing into the fold of your elbow or into a paper handkerchief, you prevent infection from spreading in your surroundings or from contaminating your hands.
  • Stay home when you are sick to avoid infecting people on the bus, at your workplace or where you are close to others.

(Sources: Folkhälsomyndigheten (The Public Health Agency of Sweden) and Vårdguiden (Care Guide))

Please see Feelgoods manual with instructions regarding hand washing and display it in the workplace where hand washing takes place.

Travel to and from China

The Swedish Ministry for Foreign Affairs, is currently advising (18/02/2020 at 15:00) against all travel to Hubei Province in China and also against non-essential travel to other parts of China, with the exception of Hong Kong and Macao. Non-essential travel means tourist trips and the like. Anyone who is already in the area and has questions about how to act can contact the Swedish Ministry for Foreign Affairs on +46 8 405 5005. They can provide consular support at any time of the day. (Source: Krisinformation.se)

Healthy individuals returning from areas in China where there are reported cases of the new coronavirus should be alert to symptoms, but need not be quarantined. Individuals who are exhibiting respiratory symptoms within 14 days after returning home should call healthcare services for evaluation and inform about the travel in the area. (Source: Krisinformation.se)

It is up to the employer to decide whether to recommend to its employees to work from home after travel in China, and/or completely advise against such travel. For example, the employer can identify which employees have recently returned from China and then propose that they work from home for two weeks after returning home. The same agreement can be made if employees state that they have relatives in the home who are recently returned from China (if relatives also have symptoms, the period may need to be extended until two weeks after all family members in the home are symptom-free).

If employees display symptoms as described above, they should contact medical care, 1177 Vårdguiden (Care Guide) (www.1177.se or phone number 1177), for supervision.

For questions about disease carrier's allowance (if, for example, there is a risk that someone may be a carrier of infection, and there is no possibility of performing work tasks from home), please contact Försäkringskassan (The Swedish Social Insurance Agency)  for more information.

Sickness absence

Inform employees about the importance of staying at home in the event of any signs of sickness, in order to prevent contamination in the workplace and during the journey to and from work.

In the event of confirmed infection


Each Region within healthcare has a structured infection control procedure. If you have an employee who has shown symptoms of sickness after returning home from China and has been to the workplace, advise the employee to stay in one room and not move around the premises. Then contact 1177 Vårdguiden (Care Guide) (www.1177.se or phone number 1177) and consult on supervision. Once the employee has been dealt with, contact infection control in the Region you are in regarding what measures need to be taken to minimise the risk of infection. Contact details can be found via the internet or by contact with 1177 Vårdguiden (Care Guide). Before contact with infection control is established, try to minimise presence in the premises in which the infected person is suspected to have been in.

Since the virus has now been classified as a dangerous and socially dangerous disease (Source: Regeringen.se), the following, among other things, applies according to the Infectious Disease Control and Prevention Act: If infection has been confirmed by healthcare, infection tracking should be done by healthcare, and the individual has a responsibility:

'Anyone who knows or has reason to suspect that he or she is carrying an infectious disease is obliged to take the necessary measures to protect others from the risk of infection. Anyone who knows that he or she carries a socially dangerous disease is obliged to provide information about the infection to other people whom he or she comes into such contact that the considerable risk of infection transfer may arise.'
(Source: Smittskyddslagen (Infectious Disease Control and Prevention Act))

Occupational injury

The employer is obliged to report things that the employer or their employees believe may be an occupational injury. The Swedish Social Insurance Agency investigates all reports and determines whether illness or injury should be classified as an occupational injury. (Source: Försäkringskassan (The Swedish Social Insurance Agency))

Concern

If individual employees are concerned, refer to the 1177 Vårdguiden (Care Guide). It is also possible to contact Feelgood about concerns that cannot be attributed to a concrete risk of infection as described above, or if a group of employees are concerned. Feelgood can, if necessary, provide support with crisis management.