Jobbhälsobarometern 2014

6 saker som - tyvärr - lärare känner igen

Trakasserier, brister i arbetsmiljön, stress och sjukfrånvaro - ändå älskar lärare sitt jobb. Men vad kan de göra åt sin stressiga arbetsmiljö och hur blir skolan en bättre arbetsplats?  Jobbhälsobarometern visar årets trender inom hälsa i förhållande till arbetet, och pekar på utmaningarna inom skolan.

“Räkna med trakasserier”

Trakasserier och mobbning är vanligt bland anställda inom utbildningssektorn: Var sjätte (16 %) svarar att de själva eller en kollega har blivit utsatta för mobbning och/eller trakasserier bara det senaste året. Det är lika mycket som inom vård och omsorg.

“Arbetsmiljön får ‘Icke godkänt’”

34 % av utbildningsanställda är missnöjda med buller, städning, belysning och annat i den fysiska arbetsmiljön. De gör dem till den yrkeskategori som upplever allra störst problem med sin arbetsmiljö.

“Det är obehagligt att gå till jobbet”

Två av fem inom utbildningsbranschen känner psykiskt obehag när de går till sitt arbete. Det är dåligt jämfört med andra yrkeskategorier, det är dubbelt så många jämfört med de som arbetar inom byggsektorn.

“Alltid jobba över”

Fyra av tio av de anställda i skolan (43 %) säger att de inte hinner med sina arbetsuppgifter på ordinarie arbetstid. Det är klart sämst av alla näringsgrenar: av andra svenskar som jobbar säger att bara mellan 18 och 24  % att de inte hinner med arbetet på arbetstid. Dessutom upplever fler än hälften av utbildningsbranschens medarbetare att de inte får stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning.

“Många kollegor är sjuka”

Majoriteten i utbildningsbranschen upplever att sjukfrånvaron är hög. Enligt Jobbhälsobarometern upplever bara 43 % att utbildningsbranschens sjukfrånvaro är låg. Det är absolut sämst siffror av alla yrkesgrupper är. Exempelvis svarar klart fler som arbetar med juridik, ekonomi och vetenskap att de tycker att sjukfrånvaron är låg.

“Men ändå - älskar mitt jobb”

Trots psykiskt obehag, hög arbetsbörda, dålig arbetsmiljö, trakasserier och mycket extraarbete tillhör lärare och andra anställda inom utbildningsväsendet de allra mest motiverade. Bara 10 % av de inom utbildningsbranschen säger att de inte känner sig motiverade på jobbet.

Men hallå - hur ordnar vi det här?

Emma Cedstrand leg. psykolog och organisationskonsult på Feelgood reagerar när hon läser om Jobbhälsobarometern.

Hur märker man att man är stressad?

-  Tidiga tecken på stress kan vara begynnande frustration och misstro mot sig själv och sin egen förmåga. Många beskriver trötthet som inte tycks försvinna med vila. Man kan känna sig totalt utslagen eller bli väldigt trött efter bara några timmars aktivitet. Många känner också ångest, har sömnstörningar och får somatiska symptom som ökad smärtkänslighet och muskelproblem. Beteenden som märks på arbetsplatsen är till exempel att den anställde drar sig undan, börjar avvika från sitt naturliga sociala beteende, stänger dörrar eller uteblir från gemensamma kaffestunder.

Vad kan man påverka det själv?

-  Börja gärna med att fundera igenom din livssituation och vad du tror kan vara orsakerna till ditt mående. Tänk på hela din livssituation såväl privat- som arbetsliv inklusive din personlighet. Undersök om det finns något i de yttre omständigheterna som kan förklara ditt mående och om dessa omständigheter kommer att förändras inom rimlig framtid.

Och om det är arbetsplatsen det är fel på?

-  Våga prata med din chef! Det kan för många kännas läskigt och som ett misslyckande men det är det inte. Det är ett tecken på självkännedom, du känner dina gränser bäst själv. Om du bedömer att du inte kan prata med din chef kan du vända dig till HR eller direkt till din företagshälsovård eller söka hjälp på din vårdcentral. Sök hjälp i tid om du känner att allt inte står rätt till och du börjar tvivla på huruvida du orkar med. Vid ett långdraget stresstillstånd är ofta självkänslan så låg att det krävs hjälp utifrån.

 

Om Jobbhälsobarometern
Jobbhälsobarometern är en årlig nationell arbetsmiljöundersökning som görs av Sveriges Företagshälsor.  Syftet är att visa på trender när det gäller arbete och hälsa. Årets barometer bygger på över 9 000 svar från personer som arbetar minst halvtid. Läs den första delrapporten som fokuserar på skolan här.