Digital utbildning (e-learning)

Att lära digitalt är kul och effektivt

Digital utbildning (e-learning)

  • Både tids- och kostnadseffektivt
  • Webbutbildningen kan genomföras oberoende av tid och rum
  • Garanterar att alla deltagare får samma innehåll och upplägg
  • Webbutbildningen kan genomföras flera gånger om

På Feelgood utbildar vi gärna och ofta. Vi är duktiga på utbildning, även digitalt. Vi erbjuder flera webbutbildningar i arbetsmiljö och hälsa.

Fördelarna med digital utbildning är många

En webbutbildning genomförs när som helst och var som helst på en dator eller mobil enhet. Om många medarbetare behöver lära sig samma sak är det en fördel att vara säker på att alla får samma innehåll och upplägg.  Digital utbildning är både tids- och kostnadseffektivt, och för den enskilda medarbetaren kan en utbildning genomföras när det passar det egna schemat. En webbutbildning kan dessutom genomföras flera gånger om, när som helst.

Film och interaktivitet 

Feelgoods digitala utbildningar består av flera olika element. Dels filmade föreläsningar, intervjufilmer, instruktionsfilmer eller en kombination av dessa. Dels interaktiva delar där kursdeltagaren är aktiv genom att göra övningar och svara på frågor.

Expertis plus effektivitet

Grunden till alla våra kurser, vare sig de är fysiska eller digitala, är vår expertis inom företagshälsa och arbetsmiljö. Våra kunder vill ha vår expertis men efterfrågar också effektiva lösningar för lärande. Hos oss finns båda.

För chefer

Vi har webbutbildningar som riktar sig till alla medarbetare och/eller chefer (och arbetsmiljöombud). Våra chefsutbildningar är framtagna tillsammans med våra experter och utgår ifrån de kunskapskrav arbetsmiljölagen och dess föreskrifter har på personer med personalansvar. Alla våra chefsutbildningar har ett avslutande test och finns på engelska.

Introduktion i arbetsmiljö och Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
En grundläggande arbetsmiljöutbildning som vänder sig till chefer eller arbetsmiljöombud som är nya i sina roller eller som behöver uppdatera sina baskunskaper i arbetsmiljö. I rollen som chef ingår i regel att arbeta systematiskt med arbetsmiljö och arbetsgivaren ska se till att chefer har den kunskap som krävs för att kunna utföra det. Efter utbildningen är deltagaren redo att förstå och ta del av hur den egna organisationen byggt upp (eller ska bygga upp) sitt arbetsmiljöarbete, SAM. Deltagaren vet vilka grundläggande lagar och regler som styr arbetsmiljön och förstår sin roll och de arbetsmiljöuppgifter som han eller hon ska utföra. Utbildningen tar cirka 30 min.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
I rollen som chef ingår i regel arbetsmiljöuppgifter som även omfattar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Efter genomförd kurs ska kursdeltagaren: Veta vad organisatorisk och social arbetsmiljö är och vilka krav som ställs på arbetsgivaren att förebygga och agera så att arbetet inte leder till ohälsa. Förstå sin roll som chef i att skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö och veta hur agera och gå vidare om ohälsa uppstår på grund av hög arbetsbelastning eller kränkande särbehandling. Utbildningens innehåll bygger på arbetsmiljöverkets föreskrift om OSA med fokus på områdena arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Utbildningen har ett förebyggande förhållningssätt och berör också hur varje individ kan påverka både den gemensamma arbetsmiljön och sitt eget välmående. Utbildningen tar cirka 45 min.

Alkohol och beroende - Webbutbildning under produktion
Efter avslutad webbutbildning ska kursdeltagaren känna sig tryggare i hantering av beroendeproblematik. Förstå hur alkohol- och beroendeproblematik påverkar arbetsmiljön. Veta vilket ansvar arbetsgivaren har när medarbetare har alkohol- och beroendeproblematik och förstå hur man kan arbeta förebyggande på arbetsplatsen. Känna till tidiga signaler på beroende och kunna agera vid misstanke.  

Rehabilitering - Webbutbildning under produktion
Efter avslutad webbutbildning ska kursdeltagaren förstå de olika roller som kan vara inblandade i en rehabilitering och vilket lagligt ansvar arbetsgivaren har. Kunna agera enligt organisationens/företagets gällande riktlinjer och förstå vikten av sin egen roll som chef. Ha kännedom om tidiga signaler och effekten av att arbeta med tidiga rehabinsatser.

För medarbetare

Våra webbutbildningar till målgrupp medarbetare riktar sig till alla på en arbetsplats. De är framtagna tillsammans med våra experter och utgår ofta ifrån de kunskapskrav arbetsmiljölagen och dess föreskrifter har på medarbetare.

Grundläggande stressutbildning
Vänder sig till alla medarbetare. Syftet är att genom ökad kunskap om stress och stresshantering, tidigare kunna identifiera symptom på stress och därmed snabbare kunna agera för att motverka ohälsa på grund av stress. Kursen har ett personligt tilltal och fokuserar på individens situation, upplevelse och hantering av stress. Utbildningen tar cirka en och halv timma att genomföra i ett sträck, men tanken är att deltagaren ska pausa, reflektera och återgå till utbildningen för att komma vidare eller repetera.

Ergonomi i fysiskt krävande arbete
Vänder sig till alla som har ett fysiskt arbete. Kursen ger grundläggande kunskap om hur kroppen påverkas av fysisk belastning och ger konkreta tips och råd på hur du ska arbeta för att förebygga och undvika besvär. Utbildningen tar cirka 40 minuter att genomföra.

Ergonomi på kontor
Vänder sig till alla som arbetar i kontorsmiljö med en bildskärm/dator som sitt främsta arbetsredskap. Utbildningen handlar om den fysiska arbetsmiljön. Syftet är att genom ökad kunskap om god arbetsteknik minska risken för ohälsa. Utbildningen tar cirka 35 minuter att genomföra och finns även på engelska.