Attraktiv arbetsmiljö

Grundpelare för trygghet på arbetsplatsen

Våra tjänster förebygger hälsorisker och skapar en frisk och väl fungerande arbetsmiljö. En grundpelare för att medarbetarna ska känna sig trygga och kunna utföra sitt arbete optimalt är en bra arbetsmiljö. Vi hjälper till att skapa en attraktiv arbetsmiljö genom att arbeta systematiskt, med rätt kunskap och med god framförhållning.

Nedan är en översikt över ett antal tjänster som Feelgood erbjuder inom arbetsmiljöområdet . Utöver dessa arbetar vi även gränsöverskridande och skräddarsyr lösningar för våra kunder, baserat på deras behov.

Våra tjänster inom Attraktiv arbetsmiljö

Psykosocial analys

Trivsel, trygghet och psykisk hälsa på arbetsplatsen har stor påverkan på produktivitet och lönsamhet. När medarbetare inte mår bra är det inte bara...

Läs mer

Fördjupningsutbildning organisatorisk och social arbetsmiljö

Komplexiteten reds ut
Sjukskrivningarna och därmed kostnader på grund av psykosocial ohälsa ökar. Arbetsmiljöverket ställer krav på...

Läs mer

Workshop: sätta organisatoriska och sociala mål

Stor påverkan på produktivitet och lönsamhet
Brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön orsakar ohälsa hos många, och när...

Läs mer

Arbetsmiljörond - organisatorisk och social

Förebygg ohälsa
Arbetsgivares lagstadgade ansvar för arbetsmiljön omfattar såväl den fysiska som den organisatoriska och sociala...

Läs mer

Kränkande särbehandling

Bästa sättet att hantera kränkande särbehandling är att arbeta förebyggande, vilket poängteras i föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö...

Läs mer

Hälsofrämjande Ledarskap

Ledarskapets betydelse för att utveckla och skapa förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsplats blir alltmer aktuellt. Det pratas numera om...

Läs mer

Feelgood bedömer det systematiska arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöinsatser bör präglas av en helhetssyn, där både de fysiska och även de organisatoriska och sociala faktorerna beaktas.  För att kunna...

Läs mer

Arbetsmiljöutbildning för chefer

Arbetsmiljöarbete är till för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Under vår arbetsmiljöutbildning...

Läs mer

Fysisk arbetsmiljö

Alla ska kunna jobba ett helt arbetsliv med bibehållen arbetshälsa. Därför slår Arbetsmiljölagen fast att arbetsgivaren ska förebygga ohälsa och...

Läs mer

Krishantering

I samband med en allvarlig händelse erbjuder Feelgood krisstöd till chefer och medarbetare i syfte att minimera effekter för såväl individer som...

Läs mer

Psykosocial arbetsmiljö

När man talar om arbetsmiljö tänker man ofta främst på den fysiska miljön, dvs sådant som buller, ljus, kemikalier eller farliga maskiner. Minst lika...

Läs mer

Ergonomi

Ergonomi betyder läran om anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar. Det handlar ofta om hur arbetsplatsen och...

Läs mer

Alkohol och droger - utbildning

Alkohol- och drogmissbruk är vanligt i arbetslivet och en påverkad person kan vara en allvarlig arbetsmiljörisk både för sig själv och andra....

Läs mer

Ergonomi och hälsa vid datorarbete

Ger deltagarna kunskap om hur kroppen reagerar på olika former av belastning, samt hur man bör arbeta vid dator så att hälsofarliga eller onödigt...

Läs mer

Belastningsergonomi

Belastningsergonomi är läran om hur olika fysiska belastningar i arbetet påverkar medarbetaren.

Enl. Arbetsmiljöföreskriften...

Läs mer

Första hjälpen med hjärt-lungräddning för vuxna

Varje dag inträffar en mängd akuta sjukdomsfall och olyckor på arbetsplatser, inom idrottsutövning eller i trafiken. Att kunna ge första hjälpen och...

Läs mer

Grundutbildning i arbetsmiljö

En tredagarskurs som ger grundläggande kunskaper i arbetsmiljöarbete, arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och skyddsombudets roll. Dessa kunskaper ska...

Läs mer

Hjärt-lungräddning (HLR) för vuxna

Den här kursen syftar till att lära deltagarna att konstatera och utföra HLR (hjärt-lungräddning) vid ett hjärtstopp och i samband med detta använda...

Läs mer

Medicinska kontroller

Medicinska kontroller av arbetsmiljöskäl är ett komplement när förebyggande yrkeshygieniska, tekniska, psykologiska och organisatoriska åtgärder inte...

Läs mer

Hitta till oss

Vi finns på nära 200 platser i Sverige. Vi erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster och kunskap inom företagshälsa.