Feelgoodaktien

Aktien i Feelgood Svenska AB (publ) är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. Antalet aktier uppgår till 103 940 371 (83 940 371). En börspost uppgår till en (1) aktie. Begreppet börspost är borttaget på Stockholmsbörsen, vilket innebär att alla aktier handlas i poster om en (1) aktie. Bolaget hade 2 554 aktieägare den sista december 2016.

Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2016 till 129 925 464 kr fördelat på 103 940 371 aktier med kvotvärde 1,25 kr. Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rösträtt. Varje röstberättigad får vid årsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier utan begränsningar i röstantalet. Varje aktie äger lika rätt till Feelgoods tillgångar och vinst.

IR-kontakt
Joachim Morath
VD
Tel: 08-545 810 00

 

Aktiekurs