Feelgoodaktien

Aktien i Feelgood Svenska AB (publ) är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. Antalet aktier uppgår till 103 940 371 (83 940 371). En börspost uppgår till en (1) aktie. Begreppet börspost är borttaget på Stockholmsbörsen, vilket innebär att alla aktier handlas i poster om en (1) aktie. Bolaget hade 2 554 aktieägare den sista december 2016.

Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2016 till 129 925 464 kr fördelat på 103 940 371 aktier med kvotvärde 1,25 kr. Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rösträtt. Varje röstberättigad får vid årsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier utan begränsningar i röstantalet. Varje aktie äger lika rätt till Feelgoods tillgångar och vinst.

Feelgoods årsstämma den 22 maj 2015 beslutade att utge teckningsoptioner till de anställda. De anställda fick möjlighet att förvärva teckningsoptioner till ett pris uppgående till 0:20 kronor per teckningsoption, vilket motsvarar teckningsoptionens verkliga värde. Totalt sett tecknades 2 400 000 teckningsoptioner som kan ge upphov till 2 400 000 nya aktier. Teckningsperioden för aktierna är mellan 4 juni 2015 och 15 juni 2018. Teckningskursen uppgår till 1,49 kronor per aktie. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas ökar aktiekapitalet med 3 000 000 kronor. Då de anställda har erlagt teckningsoptionernas verkliga värde omfattas inte optionsprogramet av IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar.

IR-kontakt
Joachim Morath
VD
Tel: 08-545 810 00

 

Aktiekurs