Feelgoodmetoden

Så arbetar vi på Feelgood

Feelgood erbjuder sig att vara en strategisk och aktiv hälsopartner. I denna roll genomför vi analyser, föreslår åtgärder och följer upp utfall. Vi kallar det Feelgoodmetoden som är ett verktyg att arbeta efter i uppföljnings- och planeringsmötena för en framgångsrik samverkan mellan oss. Feelgoodmetoden ska resultera i en långsiktig och tydligt målsatt samarbetsplan baserad på viktiga nyckeltal hos er för att vi tillsammans ska arbeta strategiskt och kostnadseffektivt.
 
Samarbetet skapar en röd tråd och sätter hälsoarbetet i ett sammanhang, för att vi tillsammans ska nå era övergripande mål.

Alla ambitioner och mål kopplas till konkreta aktiviteter

Vi planerar och agerar utifrån tre perspektiv: från strategi, taktik och aktivitet. Vi går från ord till handling och driver hälsoarbetet aktivt i nära samarbete med dig och ditt företag.

Den strategiska nivån omfattar hela organisationen och utgör de övergripande mål för hälsa och arbetsmiljö som företaget har. De baseras med fördel på kundens policys, interna styrdokument samt  övergripande mål och visioner, inte bara för hälsoarbetet utan för företaget som helhet.

Den taktiska nivån är de övergripande målen nedbrutna på lokala mål, t.ex. per region eller affärsenhet utifrån era önskemål och behov. Det handlar om att konkretisera och  skapa fokusområden utifrån det större perspektiven och långsiktiga mål.

Vi hjälper er att upptäcka er potential i hälsoarbetet

Aktivitetsnivå omfattar konkreta handlingsplaner som görs i respektive område för att nå målen och skall omfatta aktiviteter under upp till ett års tid. Initialt i samarbetet har vi extra stort fokus på er potential i hälsoarbetet. Feelgood bidrar med kompetens och erfarenhet för att göra det möjligt för er att se och bli medvetna om denna. Detta lägger också grunden för hela det proaktiva perspektivet. Era unika och specifika behov, mål, strategier och affärsutmaningar styr ambitionerna för hälsoarbetet och avgör vad som är rätt aktiviteter för att nå de mål som satts.

Förutom uppföljning av mål enligt det som överenskommes inom ramen för Feelgoodmetoden sammanfattas uppdraget alltid i statistik samt i en skriftlig årsrapport där vi beskriver uppdraget i sin helhet och drar slutsatser utifrån årets insatser. Den skriftliga återkopplingen görs kvartalsvis på hela uppdraget utifrån de gemensamma mål som satts enligt ovan utifrån Feelgoodmetoden.