Strukturerat arbete för organisatorisk och social arbetsmiljö

FMV ligger steget före

På Försvarets Materielverk, FMV har man reagerat på att sjuktalen bland de anställda har börjat öka, efter att de länge legat på en stabil nivå. På så sätt är verket en spegel av vad som händer i samhället i stort. På FMV inleddes en intern diskussion om problemet vilket bl a resulterade i att ett projekt kring stress startades.

”FMV har definierat detta som ett arbetsmiljöprojekt. Vi har använt Feelgoods verktyg Psykosocial analys på en mindre grupp. På basis av resultaten från det har vi fått klartecken för att implementera vårt arbetssätt vidare i organisationen”, förklarar Ann-Charlotte Laurell som är Feelgoods projektledare för arbetet.

FMV beslutade att göra en större kartläggning med hjälp av Feelgoods Psykosociala Analys. Ett antal workshops genomförs i hela landet för att kartlägga behoven. Den analysen ska sen ligga till grund för beslut om rätt insatser på rätt ställen. FMV är verksamma på flera olika orter, med olika typer av verksamhet. Den inledande analysen gör att man redan tidigt i arbetet kan identifiera specifika förhållanden på varje enhet.

Ann-Charlotte förklarar att det inte räcker med att påverka sjuktalen, man måste också kunna mäta hur den psykosociala hälsan påverkar arbetsplatsen och de som faktiskt kommer till jobbet. Man har börjat tala om sjuknärvaro, människor som mår så dåligt på jobbet att de dels riskerar att snart bli sjukskrivna, dels inte längre kan göra ett bra jobb så länge de är på jobbet. ”Allt det här har man förstått på FMV. Det är väldigt positivt,” säger Ann-Charlotte.

Den 31 mars 2016 infördes Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter som innebär att arbetsgivare måste bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete även kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.” På FMV ligger man steget före och är redan väl rustade för att leva upp till Arbetsmiljöverkets krav. Feelgood har erbjudit verktygen som de behöver för att börja leva upp till kraven och tillsammans har vi redan påbörjat ett strukturerat arbete,” avslutar Ann-Charlotte Laurell.